Ktl-icon-tai-lieu

kiểu dữ liệu trừu tượng

Được đăng lên bởi Ha Phi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG VÀ CÁC LỚP C + +

Mục đích của chương này là trình bày khái niệm lớp và các thành
phần của lớp trong C + +. Sự trình bày sẽ không đi vào chi tiết, mà chỉ đề
cập tới các vấn đề quan trọng liên quan tới các thành phần của lớp giúp cho
bạn đọc dễ dàng hơn trong việc thiết kế các lớp khi cài đặt các KDLTT.
Chương này cũng trình bày khái niệm lớp khuôn, lớp khuôn được sử dụng
để cài đặt các lớp côngtơnơ. Cuối chương chúng ta sẽ giới thiệu các KDLTT
quan trọng sẽ được nghiên cứu kỹ trong các chương sau.

2.1

LỚP VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỚP

Các ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng, chẳng hạn C + +, cung
cấp các phương tiện cho phép đóng gói CTDL và các hàm thao tác trên
CTDL thành một đơn vị được gọi là lớp (class). Ví dụ, sau đây là định nghĩa
lớp số phức:
class
Complex
{
public :
(1) Complex (double a = 0.0 , double b = 0.0) ;
(2) Complex (const Complex & c);
(3) double GetReal ( ) const ;
(4) double GetImag ( ) const ;
(5) double GetAbs ( ) const ;
(6) friend Complex & operator + (const Complex & c1,

34

const Complex & c2) ;
(7) friend Complex & operator - (const Complex & c1,
const Complex & c2) ;
(8) friend Complex & operator * (const Complex & c1,
const Complex & c2) ;
(9) friend Complex & operator / (const Complex & c1,
const Complex & c2) ;
(10) friend ostream & operator << (ostream & os,
const Complex & c);
// Các mẫu hàm cho các phép toán khác.
private:
double real ;
double imag ;
};
Từ ví dụ đơn giản trên, chúng ta thấy rằng, một lớp bắt đầu bởi đầu
lớp: đầu lớp gồm từ khoá class, rồi đến tên lớp. Phần còn lại trong định
nghĩa lớp (nằm giữa cặp dấu { và } ) là danh sách thành phần. Danh sách
thành phần gồm các thành phần dữ liệu (data member), hay còn gọi là
biến thành phần (member variable), chẳng hạn lớp Complex có hai biến
thành phần là real và imag. Các thành phần (1) – (5) trong lớp Complex là
các hàm thành phần (member functions hoặc methods).
Một lớp là một kiểu dữ liệu, ví dụ khai báo lớp Complex như trên, có
nghĩa là người lập trình đã xác định một kiểu dữ liệu Complex. Các đối
tượng dữ liệu thuộc một lớp được gọi là các đối tượng (objects).
Các thành phần của lớp điển hình được chia thành hai mục: mục
public và mục private như trong định nghĩa lớp Complex. Trong chương
trình, người lập trình có thể sử dụng trực tiếp các thành phần trong mục
public để tiến hành các thao tác trên các đối tượng của lớp. Các thành phần
trong mục private chỉ được phép sử dụng trong nội bộ lớp. Mục public (mục
private) có thể...
CHƯƠNG 2
KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG VÀ CÁC LỚP C + +
Mục đích của chương này trình bày khái niệm lớp và các thành
phần của lớp trong C + +. Sự trình bày s không đi vào chi tiết, chỉ đề
cập tới các vấn đề quan trọng liên quan tới các thành phần của lớp giúp cho
bạn đọc dễ dàng hơn trong việc thiết kế các lớp khi cài đặt các KDLTT.
Chương này ng trình bày khái niệm lớp khuôn, lớp khuôn được sử dụng
để cài đặt các lớp côngtơnơ. Cuối chương chúng ta sẽ giới thiệu các KDLTT
quan trọng sẽ được nghiên cứu kỹ trong các chương sau.
2.1 LỚP VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỚP
Các ngôn ngữ lập trình đnh hướng đối tượng, chẳng hạn C + +, cung
cấp các phương tiện cho phép đóng gói CTDL các hàm thao tác trên
CTDL thành một đơn vị được gọi là lớp (class). Ví dụ, sau đây là định nghĩa
lớp số phức:
class Complex
{
public :
(1) Complex (double a = 0.0 , double b = 0.0) ;
(2) Complex (const Complex & c);
(3) double GetReal ( ) const ;
(4) double GetImag ( ) const ;
(5) double GetAbs ( ) const ;
(6) friend Complex & operator + (const Complex & c
1
,
34
kiểu dữ liệu trừu tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểu dữ liệu trừu tượng - Người đăng: Ha Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
kiểu dữ liệu trừu tượng 9 10 876