Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm sử dụng lệnh Intersect trong ProE

Được đăng lên bởi singsong113
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4631 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Chi tiết này mình lấy trên trang www.mcadcentral.com về, thấy hay nên viết
lại cách thực hiện nó để chia sẻ kinh nghiệm sử dụng lệnh Intersect trong ProE với
các bạn.
1. Vẽ lò xo bằng lệnh Helical Sweep
Vào menu Insert > Helical Sweep > Protrusion…
ATTRIBUTES > Constant > Thru Axis > Right Handed > Done
Chọn mặt phẳng TOP làm mặt vẽ phác, và vẽ profile của lò xo như hình 1

Hình 2
Hình 1
Khi được hỏi bước của lò xo, bạn nhập vào 25.ProE sẽ đưa bạn trở lại môi trường
Sketch để bạn vẽ tiết diện lò xo là một hình tròn đường kính 10
Kết quả được như hình 2

2. Vẽ đường curve dùng để tạo phần móc
Chọn mặt TOP làm mặt phẳng vẽ phác, vẽ 1 đường thẳng tiếp tuyến với 1 đường
cong như hình

Hình 4

Hình 3

3. Dựng 2 đường curve chuẩn bị cho lệnh Intersect
Dùng lệnh
, chọn mặt phẳng FRONT làm mặt phẳng vẽ phác và vẽ ¼ vòng
tròn bán kính 50 như hình

Hình 5

Tiếp tục dùng lệnh, chọn mặt RIGHT làm mặt vẽ phác , vẽ ¼ vòng tròn như hình
6 (dùng các ràng buộc cùng tung độ và hoành độ cho tâm và các điểm đầu, cuối cung
tròn)

Hình 6

Hình 7

4. Dùng lệnh Intersect tạo phần chuyển tiếp
Chọn hai đường curve vừa tạo sau đó vào menu Edit > Intersect.Kết quả được
như hình 8

Hình 8

5. Dùng lệnh Sweep 2 lần để tạo ra phần đầu móc lò xo
Bạn dùng lệnh Sweep để tạo ra phần đầu móc lò xo với quĩ đạo là những đường
curve vừa tạo ra và tiết diện là hình tròn đường kính 10.(Bạn phải dùng lệnh Sweep 2 lần)
Kết quả được như hình 9

Hình 9
Làm tương tự cho đầu còn lại.Kết quả được như hình 10

Hình 10

Nhận xét
- Lệnh Intersect không chỉ giới hạn trong việc lấy giao tuyến của 2 bề mặt (cái này
rất dễ hình dung) mà còn lấy được phần giao của 2 đường curve - thực chất phần giao
này chính là giao tuyến của 2 mặt extrude qua 2 đường curve đó
- Lệnh này rất đơn giản về thao tác nhưng khó ở chổ nhìn ra các đối tượng tham
chiếu của nó.Ở ví dụ trên, nếu nhìn vào lò xo đã vẽ xong, bạn có hình dung ra việc phải
dựng trước 2 đường curve trong mặt FRONT và RIGHT để chúng cắt nhau không ? Cái
này phải thực hành thật nhiều mới thấy được vì nó là kinh nghiệm mà kinh nghiệm thì
không thể có trong một vài tháng như khi học một phần mềm

...
Chi tiết này mình ly trên trang www.mcadcentral.com v, thy hay nên viết
li cách thc hin nó để chia s kinh nghim s dng lnh Intersect trong ProE vi
các bn.
1. V lò xo bng lnh Helical Sweep
Vào menu Insert > Helical Sweep > Protrusion…
ATTRIBUTES > Constant > Thru Axis > Right Handed > Done
Chn mt phng TOP làm mt v phác, và v profile ca lò xo như hình 1
Hình 1
Hình 2
Khi được hi bước ca lò xo, bn nhp vào 25.ProE s đưa bn tr li môi trường
Sketch để bn v tiết din lò xo là mt hình tròn đường kính 10
Kết qu được như hình 2
2. V đường curve dùng để to phn móc
Chn mt TOP làm mt phng v phác, v 1 đường thng tiếp tuyến vi 1 đường
cong như hình
Kinh nghiệm sử dụng lệnh Intersect trong ProE - Trang 2
Kinh nghiệm sử dụng lệnh Intersect trong ProE - Người đăng: singsong113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh nghiệm sử dụng lệnh Intersect trong ProE 9 10 922