Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi chumanhquang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IT4520 – Kinh tế công nghệ phần mềm
Học kỳ II Năm học 2015-2016
Bài tập tuần No. 3 (Nhóm 4 sinh viên)
Tất cả các nhóm đều làm chung bài tập tuần No.3 bao gồm 04 bài tập
Bài tập số 1. Tập hợp các kiến thức về các thông số tài chính dự án. Tìm hiểu từ các nguồn tài
liệu khác nhau (kể cả slide bài giảng các khái niệm sau:
- Giá trị hiện thời (Present Value);
- Giá trị tương lai (Future worth FV hoặc FW);
- Giá trị hiện tại ròng (NPV);
- Giá trị ròng trong tương lai (Net Future worth NFV)
- Giá trị tương đương theo năm (Annual equivalent)
- Chỉ số hoàn vốn đầu tư Return on investment (ROI),
- Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng Return on Capital Employed (ROCE)
- Tỷ suất thu hồi nội bộ Internal rate of return (IRR), Tỷ suất thu hồi nội bộ thấp nhất được
chấp nhận Minimum Acceptable Rate of Return (MARR)
- Thời gian hoàn vốn Payback period (PB)
- Cân đối tài chính Dự án (Project Balance)
- Điểm cân bằng Break even point (BEP)
Với mỗi thông số trình bày: khái niệm, công thức tính, ý nghĩa của thông số trong phân tích tài
chính của dự án.
Bài tập số 2. Xây dựng phần mềm minh họa phương pháp tính các các thông số tài chính dự
án, đầu vào là các giá trị chi phí (cost) và giá trị thu được (benefit) theo các mốc thực hiện dự
án.
Bài tập số 3. Trình bày Mô hình tính điểm có trọng số (Weighted Scoring Model: WSM): khái
niệm, ý nghĩa, phương pháp áp dụng.
Bài tập số 4. Trình bày Khái niệm Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO): khái
niệm chung, TCO trong các dự án CNTT-TT, phương pháp tính toán, ý nghĩa áp dụng TCO
trong các doanh nghiệp CNTT-TT.

...
IT4520 – Kinh tế công nghệ phần mềm
Học kỳ II Năm học 2015-2016
Bài tập tuần No. 3 (Nhóm 4 sinh viên)
Tất cả các nhóm đều làm chung bài tập tuần No.3 bao gồm 04 bài tập
Bài tập số 1. Tập hợp các kiến thức về các thông số tài chính dự án. Tìm hiểu từ các nguồn tài
liệu khác nhau (kể cả slide bài giảng các khái niệm sau:
- Giá trị hiện thời (Present Value);
- Giá trị tương lai (Future worth FV hoặc FW);
- Giá trị hiện tại ròng (NPV);
- Giá trị ròng trong tương lai (Net Future worth NFV)
- Giá trị tương đương theo năm (Annual equivalent)
- Chỉ số hoàn vốn đầu tư Return on investment (ROI),
- Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng Return on Capital Employed (ROCE)
- Tỷ suất thu hồi nội bộ Internal rate of return (IRR), Tỷ suất thu hồi nội bộ thấp nhất được
chấp nhận Minimum Acceptable Rate of Return (MARR)
- Thời gian hoàn vốn Payback period (PB)
- Cân đối tài chính Dự án (Project Balance)
- Điểm cân bằng Break even point (BEP)
Với mỗi thông số trình bày: khái niệm, công thức tính, ý nghĩa của thông số trong phân tích tài
chính của dự án.
Bài tập số 2. Xây dựng phần mềm minh họa phương pháp tính các các thông số tài chính dự
án, đầu vào là các giá trị chi phí (cost) và g trị thu được (benefit) theo các mốc thực hiện dự
án.
Bài tập số 3. Trình bày Mô hình tính điểm có trọng số (Weighted Scoring Model: WSM): khái
niệm, ý nghĩa, phương pháp áp dụng.
Bài tập số 4. Trình bày Khái niệm Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO): khái
niệm chung, TCO trong các dự án CNTT-TT, phương pháp tính toán, ý nghĩa áp dụng TCO
trong các doanh nghiệp CNTT-TT.
Kinh tế công nghệ phần mềm - Người đăng: chumanhquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kinh tế công nghệ phần mềm 9 10 574