Ktl-icon-tai-lieu

KOHANA FRAMEWORK

Được đăng lên bởi nguyenhuugiang94dp-dh-tb
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FORUM TOPIC

[Kohana] Bài 3 Cơ bản về View trong
kohana

06

Posted by hoaiphan

AUG

Forums:
Web với PHP và MySql



Views
 
Views là những file mà chứa những thông tin thể hiện của ứng dụng . phần lớn view sẽ bao gồm   HTML, CSS và  Javascript 
nhưng cũng có thể là  XML hay JSON cho AJAX.  Mục đích của View là làm sao giữ thông tin của ứng dụng tách biệt ra với 
ứng dụng nhằm sau này tùy chỉnh hoặc tối ưu code tốt hơn.
Views bản thân nó chứa code hiển thị dữ liệu mà người lập trình muốn đưa ra. ví dụ, Đưa thông tin của 1 mảng các hàng 
hóa mà mỗi hàng hóa lại là một bảng thông tin . Nếu thực hiện kiểu bình thường thì giao diện sẽ rất rối. nhưng với view có 
thể lồng view  của chi tiết sản phẩm một cách dễ dàng. Views vẫn là  tập tin PHP vì thế bạn có thể viết như cách thông 
thường. tuy nhiên , bạn nên tạo view một cách chi tiết  có thể để thể hiện dữ liệu từ controller gửi đến.

Tạo View
thôi thì bắt đầu tạo view đi chứ nói nhiều quá mất hay
Các tập tin của View được lưu trong thư mục views trong bộ code. tập tin này có phần đuôi là .php. Bạn có thể tạo các thư 
mục con là những view con khác nhau trong thư mục này luôn để tổ chức quản lý các file view riêng.Ví dụ như sau:
?
APPPATH/views/home.php //các view chính
APPPATH/views/pages/about.php // Các view dạng trang
APPPATH/views/products/details.php //các view của sản phẩm
MODPATH/error/views/errors/404.php //các view báo lỗi

tải  Views
Đối tượng View sẽ được tạo bên trong Controller sử dụng phương thức View::factory . View sẽ được khỏi tạo thông qua 
thuộc tính  Request::$response  hay những View khác. ví dụ sau là tải 1 view chi tiết sản phẩm
?
public function action_about()
{
$this->request->response = View::factory(' products/details');
}
Khi một view được khỏi tạo bằng  Request::$response, nó sẽ được render khi cần thiết.  để render kết quả của View cần 
dùng phương thức  View::render hay chỉ đống vai trò như một string.khi view được render,  thì tập tin view được tải và sinh 
ra HTML tương ứng.
?
Pubbai3lic function action_index()
{
$view = View::factory(' products/details');
// Render the view
$detail_product = $view->render();
// Or just type cast it to a string
$ detail_product = (string) $view;

}

$this->request->response = $ detail_product;

Biến trong Views
Khi một View được tải, Biến được khởi tạo để sử dụng trong phương thức  View::set và View::bind .
?
public function action_roadtrip()
{
$view = View::factory('user/roadtrip')
->set('places', array('Rome', 'Paris', 'London', 'New York...
FORUM TOPIC
[Kohana] Bài 3 Cơ bản về View trong
kohana
Posted by hoaiphan06AUG
Forums:
Web với PHP và MySql
Views
Views là nh ng file mà ch a nh ng thông tin th hi n c a ng d ng . ph n l n view s bao g m HTML, CSS và Javascript
nh ng cũng có th là ư XML hay JSON cho AJAX. M c đích c a View là làm sao gi thông tin c a ng d ng tách bi t ra v i
ng d ng nh m sau này tùy ch nh ho c t i u code t t h n. ư ơ
Views b n thân nó ch a code hi n th d li u mà ng i l p trình mu n đ a ra. ví d , Đ a thông tin c a 1 m ng các hàng ườ ư ư
hóa mà m i hàng hóa l i là m t b ng thông tin . N u th c hi n ki u bình th ng thì giao di n s r t r i. nh ng v i view có ế ườ ư
th l ng view c a chi ti t s n ph m m t cách d dàng. Views v n là ế t p tin PHP vì th b n có th vi t nh cách thông ế ế ư
th ng. tuy nhiên , b n nên t o view m t cách chi ti t ườ ế có th đ th hi n d li u t controller g i đ n. ế
T o View
thôi thì b t đ u t o view đi ch nói nhi u quá m t hay
Các t p tin c a View đ c l u trong th m c ượ ư ư views trong b code. t p tin này có ph n đuôi là .php. B n có th t o các th ư
m c con là nh ng view con khác nhau trong th m c này luôn đ t ch c qu n lý các file view riêng.Ví d nh sau: ư ư
?
APPPATH/views/home.php //các view chính
APPPATH/views/pages/about.php // Các view dng trang
APPPATH/views/products/details.php //các view ca sn phm
MODPATH/error/views/errors/404.php //các view báo li
KOHANA FRAMEWORK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KOHANA FRAMEWORK - Người đăng: nguyenhuugiang94dp-dh-tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KOHANA FRAMEWORK 9 10 333