Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo vệ nội dung file văn bản
Sau khi soạn thảo xong một file trong Word, bạn có thể bảo vệ file này không cho
người khác sửa đổi hay mở xem bằng các cách sau đây:
Chống sửa đổi:
Mở văn bản cần thực hiện, bấm menu Tools > Protect document. Ở cửa sổ hiện ra,
có ba lựa chọn ứng với ba cấp bảo vệ từ thấp đến cao.
- Chọn Tracked Changes nếu muốn lưu lại những gì khi chỉnh sửa. Trong cấp bảo vệ
này, Word sẽ đánh dấu những đoạn chỉnh sửa bằng màu đỏ.
- Chọn Comments nếu không muốn người xem xóa, sửa nội dung. Ở cấp bảo vệ này,
người xem vẫn có thể sao chép được nội dung văn bản.
- Muốn bảo vệ tuyệt đối nội dung văn bản, bạn hãy bấm chọn Form, khi đó Word sẽ
khóa tất cả các chức năng sửa đổi sao chép, lúc đó văn bản có thuộc tính như một
file pdf.
Sau khi chọn xong cấp độ bảo vệ, nhập password vào ô trống bên dưới, bấm OK. Để
gỡ bỏ bảo vệ, bấm menu Tools > Unprotect document, nhập password khi có yêu
cầu.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thuộc tính Read Only cho file văn bản nhằm chống lại
việc lưu hay cập nhật nội dung file. Bạn thực hiện việc này bằng cách: ở cửa sổ
Windows Explorer, bấm chuột phải lên file cần thực hiện rồi chọn properties, bấm th ẻ
General ở cửa sổ hiện ra, đánh dấu chọn mục Read-only.
Không cho mở file:
Ở hình thức bảo vệ trên, người xem vẫn có thể mở được file nhưng không chỉnh sửa
được file. Còn ở hình thức này chúng ta sẽ đặt password để ngăn chặn việc mở file.
Mở văn bản cần thực hiện, bấm menu Tool > Options, bấm thẻ Security, nhập
password vào ô Password to Open, bấm OK rồi thực hiện lưu file. Hoặc cũng có thể
thực hiện theo cách: bấm menu File > Save As (hoặc bấm phím F12), bấm nút Tools,
chọn Security Options, nhập password vào ô Password to Open, bấm OK
Một khi file đã được bảo vệ bằng cách này, cần phải nhập đúng password ở thông
báo hiện ra thì mới mở được file. Để gỡ bỏ password, làm lại thác tác như khi cài đặt
password nhưng xóa tất cả các dấu * có trong ô Password to Open.

(Theo LBVMVT).

...
Bảo vệ nội dung file văn bản
Sau khi so n th o xong m t file trong Word, b n có th b o v file này không cho
ng i khác s a i hay m xem b ng các cách sau ây: ườ đổ đ
Ch ng s a i đổ :
M v n b n c n th c hi n, b m menu Tools > Protect document. c a s hi n ra, ă
có ba l a ch n ng v i ba c p b o v t th p n cao. đế
- Ch n Tracked Changes n u mu n l u l i nh ng gì khi ch nh s a. Trong c p b o v ế ư
này, Word s ánh d u nh ng o n ch nh s a b ng màu . đ đ đỏ
- Ch n Comments n u không mu n ng i xem xóa, s a n i dung. c p b o v này, ế ườ
ng i xem v n có th sao chép c n i dung v n b n.ườ đượ ă
- Mu n b o v tuy t i n i dung v n b n, b n hãy b m ch n Form, khi ó Word s đố ă đ
khóa t t c các ch c n ng s a i sao chép, lúc ó v n b n có thu c tính nh m t ă đổ đ ă ư
file pdf.
Sau khi ch n xong c p b o v , nh p password vào ô tr ng bên d i, b m OK. độ ướ Để
g b b o v , b m menu Tools > Unprotect document, nh p password khi có yêu
c u.
Ngoài ra, b n c ng có th t thu c tính Read Only cho file v n b n nh m ch ng l i ũ đặ ă
vi c l u hay c p nh t n i dung file. B n th c hi n vi c này b ng cách: c a s ư
Windows Explorer, b m chu t ph i lên file c n th c hi n r i ch n properties, b m th
General c a s hi n ra, ánh d u ch n m c Read-only. đ
Không cho m file :
hình th c b o v trên, ng i xem v n có th m c file nh ng không ch nh s a ườ đượ ư
c file. Còn hình th c này chúng ta s t password ng n ch n vi c m file. đượ đ đ ă
M v n b n c n th c hi n, b m menu Tool > Options, b m th Security, nh p ă
password vào ô Password to Open, b m OK r i th c hi n l u file. Ho c c ng có th ư ũ
th c hi n theo cách: b m menu File > Save As (ho c b m phím F12), b m nút Tools,
ch n Security Options, nh p password vào ô Password to Open, b m OK
M t khi file ã c b o v b ng cách này, c n ph i nh p úng password thông đ đượ đ
báo hi n ra thì m i m c file. g b password, làm l i thác tác nh khi cài t đượ Để ư đ
password nh ng xóa t t c các d u * có trong ô Password to Open.ư
(Theo LBVMVT).
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỹ năng soạn thảo văn bản 9 10 639