Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 01

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Tổng quan về CSDL

Nội dung chi tiết









Giới thiệu
Quá trình phát triển
Một số đặc tính của CSDL
Người sử dụng CSDL
Kiến trúc của HQT CSDL
Các tính năng của HQT CSDL
Các khái niệm
Ngôn ngữ CSDL

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Giới thiệu


Ví dụ
-



Kinh doanh
Ngân hàng và tài chính
Giáo dục
Hành chính
Giải trí
…

Thông tin
Chọn lọc

Dữ liệu

Dữ liệu (Data)
-

Một mô tả hình thức về thông tin và hoạt động




Tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng
Báo cáo doanh thu
Đăng ký học phần

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Giới thiệu (tt)


Cơ sở dữ liệu (Database)
-

Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan
với nhau được lưu trữ trong máy tính




-

-

-

Danh sách sinh viên
Niên giám điện thoại
Danh mục các đề án

Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực (thế giới
thu nhỏ)
CSDL được thiết kế, xây dựng, và lưu trữ với một mục
đích xác định, phục vụ cho một số ứng dụng và người
dùng
Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một
CSDL
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Giới thiệu (tt)


Hệ quản trị CSDL (Database Management System)
-

-

Tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo
ra và duy trì CSDL
Một phần mềm hệ thống cho phép định nghĩa, xây dựng
và xử lý dữ liệu





Định nghĩa – khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả
chi tiết về dữ liệu
Xây dựng – lưu trữ dữ liệu lên bộ nhớ phụ
Xử lý – truy vấn, cập nhật và phát sinh báo cáo

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Giới thiệu (tt)


Hệ CSDL (Database System)
Người sử dụng/Lập trình viên
Chương trình ứng dụng/Truy vấn
HQT CSDL

Xử lý truy vấn
Truy xuất dữ liệu

Catalog Định nghĩa

CSDL

CSDL

Hệ CSDL

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Một ví dụ về CSDL
NHANVIEN

DEAN

HONV

TENLOT

TENNV

MANV

NGSINH

MA_NQL

PHG

Tran

Hong

Quang

987987987

03/09/1969

987654321

4

Nguyen

Thanh

Tung

333445555

12/08/1955

888665555

5

Nguyen

Manh

Hung

666884444

09/15/1962

333445555

5

Tran

Thanh

Tam

453453453

07/31/1972

333445555

5

TENDA

MADA

DDIEM_DA

PHONG

San pham X

1

VUNG TAU

5

San pham Y

2

NHA TRANG

5

San pham Z

3

TP HCM

5

Tin hoc hoa

10

HA NOI

4
PHANCONG

MA_NVIEN

SODA

THOIGIAN

123456789

1

32.5

123456789

2

7.5

666884444

3

40.0

453453453

1

20.0

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Một ví dụ về CSDL (tt)


Quản lý đề án của một công ty
-

Định nghĩa CSDL


-

Xây dựng CSDL


-

Cấu trúc bảng, bao gồm các thành phần ...
Ch ng 1ươ
Ch ng 1ươ
T ng quan v CSDL
T ng quan v CSDL
Kỹ nghệ phần mềm Chap 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 01 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 01 9 10 85