Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 02

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Mô hình thực thể-kết hợp
(Entity-Relationship)

Nội dung chi tiết





Quá trình thiết kế CSDL
Mô hình E/R
Thiết kế
Ví dụ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Quá trình thiết kế CSDL

Ý tưởng

E/R thiết kế

Lược đồ
quan hệ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

HQT CSDL
quan hệ

3

Quá trình thiết kế CSDL (tt)
Thế
giới
thực
Phân tích yêu cầu
Các yêu cầu về dữ liệu

Các yêu cầu về chức năng

Phân tích chức năng

Phân tích quan niệm
Các đặc tả chức năng
Lược đồ quan niệm

Độc lập HQT

Thiết kế mức logic
Lược đồ logic

Thiết kế
chương trình ứng dụng

Phụ thuộc
HQT cụ thể

Thiết kế mức vật lý
Lược đồ trong

Chương trình ứng dụng

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Nội dung chi tiết



Quá trình thiết kế CSDL
Mô hình thực thể - kết hợp
-




Thực thể
Thuộc tính
Mối kết hợp
Lược đồ thực thể - kết hợp
Thực thể yếu

Thiết kế
Ví dụ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Mô hình thực thể - kết hợp





Được dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm
Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL
Lược đồ thực thể - kết hợp
(Entity-Relationship Diagram)
-

Tập thực thể (Entity Sets)
Thuộc tính (Attributes)
Mối quan hệ (Relationship)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Tập thực thể


Một thực thể là một đối tượng của thế giới thực
Tập hợp các thực thể giống nhau tạo thành 1 tập
thực thể



Chú ý



-

-

Thực thể (Entity)
Đối tượng (Object)
Tập thực thể (Entity set)
Lớp đối tượng (Class of objects)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

Cấu trúc của dữ liệu

Thao tác trên dữ liệu

7

Tập thực thể (tt)


Ví dụ “Quản lý đề án công ty”
-

-

-

Một nhân viên là một thực thể
Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
Một đề án là một thực thể
Tập hợp các đề án là tập thực thể
Một phòng ban là một thực thể
Tập hợp các phòng ban là tập thực thể

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Thuộc tính


Là những đặc tính riêng biệt của tập thực thể



Ví dụ tập thực thể NHANVIEN có các thuộc tính
-



Họ tên
Ngày sinh
Địa chỉ
…

Là những giá trị nguyên tố
-

Kiểu chuỗi
Kiểu số nguyên
Kiểu số thực
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

9

Mối quan hệ



Là sự liên kết giữa 2 hay nhiều tập thực thể
Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN
có các liên kết
-

Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó
Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

10

Lược đồ E/R


Là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và
mối quan hệ
-

Đỉnh
Tên tập thực thể

-

T...
Ch ng 2ươ
Ch ng 2ươ
Mô hình th c th -k t h p ế
Mô hình th c th -k t h p ế
(Entity-Relationship)
(Entity-Relationship)
Kỹ nghệ phần mềm Chap 02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 02 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 02 9 10 947