Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 03

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Mô hình dữ liệu quan hệ

Nội dung chi tiết
 Giới thiệu
 Các khái niệm của mô hình quan hệ
 Ràng buộc toàn vẹn
 Các đặc trưng của quan hệ
 Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Giới thiệu
 Do tiến sĩ E. F. Codd đưa ra
- “A Relation Model for Large Shared Data Banks”,
Communications of ACM, 6/1970

 Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ
- Khái niệm quan hệ

 Có nền tảng lý thuyết vững chắc
- Lý thuyết tập hợp

 Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại
- Oracle, DB2, SQL Server…

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Nội dung chi tiết
 Giới thiệu
 Các khái niệm của mô hình quan hệ
-

Quan hệ (Relation)
Thuộc tính (Attribute)
Lược đồ (Schema)
Bộ (Tuple)
Miền giá trị (Domain)

 Ràng buộc toàn vẹn
 Các đặc trưng của quan hệ
 Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Quan hệ
 Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức
thành bảng (table) 2 chiều gọi là quan hệ
1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên

TENNV

HONV

NGSINH

DCHI

PHAI

LUONG

PHG

Tung

Nguyen

12/08/1955

638 NVC Q5

Nam

40000

5

Hang

Bui

07/19/1968

332 NTH Q1

Nu

25000

4

Nhu

Le

06/20/1951

291 HVH QPN

Nu

43000

4

Hung

Nguyen

09/15/1962

Ba Ria VT

Nam

38000

5

1 dòng là 1 nhân viên

Tên quan hệ là NHANVIEN

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Quan hệ (tt)
 Quan hệ gồm
- Tên
- Tập hợp các cột




Cố định
Được đặt tên
Có kiểu dữ liệu

- Tập hợp các dòng


Thay đổi theo thời gian

 Một dòng ~ Một thực thể
 Quan hệ ~ Tập thưc thể

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Thuộc tính
 Tên các cột của quan hệ
 Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó
Thuộc tính

TENNV

HONV

NGSINH

DCHI

PHAI

LUONG

PHG

Tung

Nguyen

12/08/1955

638 NVC Q5

Nam

40000

5

Hang

Bui

07/19/1968

332 NTH Q1

Nu

25000

4

Nhu

Le

06/20/1951

291 HVH QPN

Nu

43000

4

Hung

Nguyen

09/15/1962

Ba Ria VT

Nam

38000

5

 Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột đều có dùng
kiểu dữ liệu
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Lược đồ
 Lược đồ quan hệ
- Tên của quan hệ
- Tên của tập thuộc tính
Lược đồ quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, PHG)
Là tập hợp

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Lược đồ (tt)
 Lược đồ CSDL
- Gồm nhiều lược đồ quan hệ
Lược đồ CSDL

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, PHG)
PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)
DIADIEM_PHG(MAPHG, DIADIEM)
THANNHAN(MA...
Ch ng 3ươ
Ch ng 3ươ
Mô hình d li u quan h
Mô hình d li u quan h
Kỹ nghệ phần mềm Chap 03 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 03 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 03 9 10 185