Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 04

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
Đại số quan hệ

Nội dung chi tiết











Giới thiệu
Đại số quan hệ
Phép toán tập hợp
Phép chọn
Phép chiếu
Phép tích Cartesian
Phép kết
Phép chia
Các phép toán khác
Các thao tác cập nhật trên quan hệ
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Giới thiệu


Xét một số xử lý trên quan hệ NHANVIEN
-

Thêm mới một nhân viên
Chuyển nhân viên có tên là “Tùng” sang phòng số 1
Cho biết họ tên và ngày sinh các nhân viên có lương
trên 20000
TENNV

HONV

NGSINH

DCHI

PHAI

LUONG

PHONG

Tung

Nguyen

12/08/1955

638 NVC Q5

Nam

40000

5
1

Hang

Bui

07/19/1968

332 NTH Q1

Nu

25000

4

Nhu

Le

06/20/1951

291 HVH QPN

Nu

43000

4

Hung

Nguyen

09/15/1962

Ba Ria VT

Nam

38000

5

Quang

Pham

11/10/1937

450 TV HN

Nam

55000

1

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Giới thiệu (tt)


Có 2 loại xử lý
-

Làm thay đổi dữ liệu (cập nhật)


-

Không làm thay đổi dữ liệu (rút trích)




Thêm mới, xóa và sửa
Truy vấn (query)

Thực hiện các xử lý
-

Đại số quan hệ (Relational Algebra)


-

Phép tính quan hệ (Relational Calculus)


-

Biểu diễn câu truy vấn dưới dạng biểu thức
Biểu diễn kết quả

SQL (Structured Query Language)
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Nhắc lại


Đại số
-



Toán tử (operator)
Toán hạng (operand)

Trong số học
-

Toán tử: +, -, *, /
Toán hạng - biến (variables): x, y, z
Hằng (constant)
Biểu thức



(x+7) / (y-3)
(x+y)*z and/or (x+7) / (y-3)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Đại số quan hệ


Biến là các quan hệ
-



Tập hợp (set)

Toán tử là các phép toán (operations)
-

Trên tập hợp




-

Rút trích 1 phần của quan hệ



-

Chọn  (selection)
Chiếu  (projection)

Kết hợp các quan hệ



-

Hội  (union)
Giao  (intersec)
Trừ  (difference)

Tích Cartesian  (Cartesian product)
Kết
(join)

Đổi tên 
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Đại số quan hệ (tt)



Hằng số là thể hiện của quan hệ
Biểu thức
-

Được gọi là câu truy vấn
Là chuỗi các phép toán đại số quan hệ
Kết quả trả về là một thể hiện của quan hệ

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Nội dung chi tiết











Giới thiệu
Đại số quan hệ
Phép toán tập hợp
Phép chọn
Phép chiếu
Phép tích Cartesian
Phép kết
Phép chia
Các phép toán khác
Các thao tác cập nhật trên quan hệ
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Phép toán tập hợp


Quan hệ là tập hợp các bộ
-



Phép hội R  S
Phép giao R  S
Phép trừ R  S

Tính khả hợp (Union Compatibility)
-

Hai lược đồ quan hệ R(A...
Ch ng 4ươ
Ch ng 4ươ
i s quan hĐạ
i s quan hĐạ
Kỹ nghệ phần mềm Chap 04 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 04 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 04 9 10 626