Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 05

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5
SQL

Nội dung chi tiết







Giới thiệu
Định nghĩa dữ liệu
Truy vấn dữ liệu
Cập nhật dữ liệu
Khung nhìn (view)
Chỉ mục (index)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Giới thiệu


Ngôn ngữ ĐSQH
-



Cách thức truy vấn dữ liệu
Khó khăn cho người sử dụng

SQL (Structured Query Language)
-

Ngôn ngữ cấp cao
Người sử dụng chỉ cần đưa ra nội dung cần truy vấn
Được phát triển bởi IBM (1970s)
Được gọi là SEQUEL
Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn




SQL-86
SQL-92
SQL-99

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Giới thiệu (tt)


SQL gồm
-



Định nghĩa dữ liệu (DDL)
Thao tác dữ liệu (DML)
Định nghĩa khung nhìn
Ràng buộc toàn vẹn
Phân quyền và bảo mật
Điều khiển giao tác

Lý thuyết : Chuẩn SQL-92
Ví dụ : SQL Server

SQL sử dụng thuật ngữ
-

Bảng ~ quan hệ
Cột ~ thuộc tính
Dòng ~ bộ
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Nội dung chi tiết



Giới thiệu
Định nghĩa dữ liệu
-






Kiểu dữ liệu
Các lệnh định nghĩa dữ liệu

Truy vấn dữ liệu
Cập nhật dữ liệu
Khung nhìn (view)
Chỉ mục (index)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Định nghĩa dữ liệu


Là ngôn ngữ mô tả
-



Lược đồ cho mỗi quan hệ
Miền giá trị tương ứng của từng thuộc tính
Ràng buộc toàn vẹn
Chỉ mục trên mỗi quan hệ

Gồm
-

CREATE TABLE (tạo bảng)
DROP TABLE (xóa bảng)
ALTER TABLE (sửa bảng)
CREATE DOMAIN (tạo miền giá trị)
CREATE DATABASE
…
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Kiểu dữ liệu


Số (numeric)
-

INTEGER
SMALLINT
NUMERIC, NUMERIC(p), NUMERIC(p,s)
DECIMAL, DECIMAL(p), DECIMAL(p,s)
REAL
DOUBLE PRECISION
FLOAT, FLOAT(p)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Kiểu dữ liệu (tt)


Chuỗi ký tự (character string)
-



Chuỗi bit (bit string)
-



CHARACTER, CHARACTER(n)
CHARACTER VARYING(x)

BIT, BIT(x)
BIT VARYING(x)

Ngày giờ (datetime)
-

DATE gồm ngày, tháng và năm
TIME gồm giờ, phút và giây
TIMESTAMP gồm ngày và giờ
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Lệnh tạo bảng


Để định nghĩa một bảng
-

Tên bảng
Các thuộc tính






Tên thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Các RBTV trên thuộc tính

Cú pháp
CREATE TABLE <Tên_bảng> (
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
…
[<RBTV>]
)
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

9

Ví dụ - Tạo bảng
CREATE TABLE NHANVIEN (
MANV CHAR(9),
HONV VARCHAR(10),
TENLOT VARCHAR(20),
TENNV VARCHAR(10),
NGSINH DATETIME,
DCHI VARCHAR(50),
PHAI CHAR(3),
LUONG INT,
MA_NQL CHAR(9),
PHG INT
)
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

10

Lệnh tạo...
Ch ng 5ươ
Ch ng 5ươ
SQL
SQL
Kỹ nghệ phần mềm Chap 05 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 05 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 05 9 10 69