Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nghệ phần mềm Chap 06

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6
Phép tính quan hệ

Nội dung chi tiết




Giới thiệu
Phép tính quan hệ trên bộ
Phép tính quan hệ trên miền

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

2

Giới thiệu
Maths

Database

Algebra

1970
1972

Logic
Geometry
…
…
…

YOU

Relational Algebra
Relational Calculus

2???

???

1981

Codd

ACM
Turing
Award

???
Award

2???

Other fields

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Giới thiệu (tt)


Là ngôn ngữ truy vấn hình thức



Do Codd đề nghị vào năm 1972, “Data Base
Systems”, Prentice Hall, p33-98



Đặc điểm
-

Phi thủ tục
Dựa vào lý thuyết logic
Rút trích cái gì (what)  rút trích như thế nào (how)
Khả năng diễn đạt tương đương với ĐSQH

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Giới thiệu (tt)


Có 2 loại
-

Phép tính quan hệ trên bộ (Tuple Rational Calculus)


-

SQL

Phép tính quan hệ trên miền (Domain Rational Calculus)


QBE (Query By Example)

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Nội dung chi tiết




Giới thiệu
Phép tính quan hệ trên bộ
Phép tính quan hệ trên miền

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Phép tính quan hệ trên bộ


Biểu thức phép tính quan hệ trên bộ có dạng
{ t.A | P(t) }
-

t là biến bộ



-

P là công thức có liên quan đến t


-

Biến nhận giá trị là một bộ của quan hệ trong CSDL
t.A là giá trị của bộ t tại thuộc tính A

P(t) có giá trị ĐÚNG hoặc SAI phụ thuộc vào t

Kết quả trả về là tập các bộ t sao cho P(t) đúng
Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Ví dụ 1


Tìm các nhân viên có lương trên 30000

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Ví dụ 2


Cho biết mã và tên nhân viên có lương trên 30000

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

9

Ví dụ 3


Cho biết các nhân viên (MANV) làm việc ở phòng
‘Nghien cuu’

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

10

Ví dụ 3


Cho biết các nhân viên (MANV) làm việc ở phòng
‘Nghien cuu’

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

11

Ví dụ 4


Cho biết tên các nhân viên (TENNV) tham gia làm
đề án hoặc có thân nhân

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

12

Ví dụ 5


Cho biết tên các nhân viên (TENNV) vừa tham gia
làm đề án vừa có thân nhân

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

13

Ví dụ 6


Cho biết tên các nhân viên (TENNV) tham gia làm
đề án mà không có thân nhân nào

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

14

Ví dụ 7


Với mỗi đề án ở ‘TP HCM’ cho biết mã đề án, mã
phòng ban chủ trì và tên người trưởng phòng

Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

15

Ví dụ 8


Tìm các nhân ...
Ch ng 6ươ
Ch ng 6ươ
Phép tính quan h
Phép tính quan h
Kỹ nghệ phần mềm Chap 06 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ nghệ phần mềm Chap 06 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kỹ nghệ phần mềm Chap 06 9 10 731