Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 03

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Kiến trúc phần mềm
Mô hình 3 lớp:

Người dùng

Người dùng

Hệ thống giao diện

Phần mềm

Hệ thống xử lý

Phần cứng

Hệ thống dữ liệu
Phần cứng

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Hệ thống giao diện
 Nội dung và hình thức trình bày các màn hình giao tiếp
của phần mềm.
 Hệ thống các thao tác mà người dùng thực hiện trên
màn hình giao tiếp và xử lý tương ứng của phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Hệ thống xử lý
 Hệ thống các hàm xử lý của phần mềm tương ứng với
các yêu cầu phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Hệ thống dữ liệu
 Hệ thống các thành phần lưu trữ cùng với quan hệ giữa
chúng.
 Cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ phụ.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Thiết kế phần mềm
 Thiết kế dữ liệu -> sơ đồ logic
 Thiết kế giao diện -> danh sách các màn hình của phần
mềm (màn hình thực đơn, màn hình nhập liệu, màn
hình tra cứu…).
 Thiết kế xử lý -> danh sách các xử lý của phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

May 27, 2014

Phương pháp phát triển phần mềm
 Phương pháp hướng đối tượng:
 Chú trọng đến thành phần dữ liệu và chức năng của hệ
thống.
 Hệ thống phần mềm là một tập hợp các đối tượng có khả
năng tương tác với nhau.
 Mỗi đối tượng bao gồm dữ liệu và các thao tác thực hiện
trên dữ liệu của đối tượng.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

8

May 27, 2014

Phân rã thiết kế
 Phân rã hướng chức năng:
 Xác định phạm vi của hệ thống (các chức năng chính).
 Phân hoạch các chức năng chính thành các chức năng con
đủ nhỏ.
 Sử dụng sơ đồ phân rã chức năng FDD (Function
Decomposition Diagram).
 Phân rã hướng dữ liệu:
 Sử dụng sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram).
 Xây dựng DFD mức 0,1,2,…

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

9

May 27, 2014

FDD

Quản lý thư viện

Tiếp nhập sách mới

Cho mượn sách

Tra cứu sách

Lập thẻ độc giả Lập phiếu mượn sách Nhận trả sách

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

10

May 27, 2014

DFD

0

Mức 0

1

2

3

Mức 1

2.1

2.2

2.3

Mức 2

2.3.1
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

11

May 27, 2014

2.3.2

Mức 3

Q&A
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

12

May 27, 2014

...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 03 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 03 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 03 9 10 353