Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 04

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm: - Thiết kế DỮ LIỆU
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Kiến trúc phần mềm
Mô hình 3 lớp:

Người dùng

Người dùng

Hệ thống giao diện

Phần mềm

Hệ thống xử lý

Phần cứng

Hệ thống dữ liệu
Phần cứng

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Thiết kế phần mềm
 Thiết kế dữ liệu -> sơ đồ logic
 Thiết kế giao diện -> danh sách các màn hình của phần
mềm (màn hình thực đơn, màn hình nhập liệu, màn
hình tra cứu…).
 Thiết kế xử lý -> danh sách các xử lý của phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Thiết kế dữ liệu
 Mục tiêu của việc thiết kế dữ liệu là nhằm mô tả cách thức
tổ chức lưu trữ dữ liệu của phần mềm bên trong máy tính.
 Kết quả của quá trình thiết kế dữ liệu là xây dựng được sơ
đồ Logic.
 Khi thiết kế dữ liệu, ta quan tâm đến ba vấn đề sau:
 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Thiết kế dữ liệu với yêu cầu hiệu quả về mặt truy suất và
lưu trữ
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Sơ đồ Logic
 Bao gồm các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa
chúng.
 Các ký hiệu:
Tên Table

Bảng dữ liệu
Liên kết

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Sơ đồ Logic (tt)
 Các ký hiệu (tt):
A

B

 Một phần tử của bảng A xác định duy nhất một
phần tử của bảng B
 Ngược lại, một phần tử của bảng B có thể tương
ứng với một hoặc nhiều phần tử của bảng A
 Bảng A chứa thuộc tính khóa của bảng B (là khóa
ngoại của bảng A và là khóa chính của bảng B).
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

May 27, 2014

Sơ đồ Logic (tt)

 Nếu quan hệ giữa A và B là quan hệ 1-1 thì có thể
gộp hai table A và B lại thành 1 table duy nhất
chứa tất cả thuộc tính của A và B.
Quan hệ 1-n không làm được việc này.
 Nếu quan hệ giữa A và B là quan hệ n-n:
Tách quan hệ này thành 2 quan hệ 1-n bằng cách
thêm vào 1 table trung gian chứa khóa chính của
cả A và B.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

8

May 27, 2014

Ví dụ quan hệ n-n

MONHOC

SINH VIÊN
Chuyển thành:

SINHVIEN

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

9

DANGKY

May 27, 2014

MONHOC

SINHVIEN

DANGKY

MONHOC

MaSV

MaSV

MaMonHoc

TenSV

MaMonHoc

TenMonHoc

NgaySinh

HocKy

GioiTinh

NamHoc

QueQuan

DiemTB

Email

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

10

May 27, 2014

Các lưu ý
 Tên Table: viết bằng chữ IN HOA, không d...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 04 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 04 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 04 9 10 6