Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 07

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Các khái niệm
 Kiểm thử phần mềm: kiểm tra tính chính xác, an toàn,
bảo mật và riêng tư của phần mềm bằng cách chạy thử để
so sánh kết quả thực tế với lý thuyết nhằm mục đích phát
hiện lỗi (nếu có).
Kiểm thử chiếm 30% -> 40% chi phí phát triển.
 Bảo trì phần mềm: là việc sửa đổi một phần mềm sau khi
đã bàn giao để khắc phục các lỗi phát sinh, nâng cấp tính
năng sử dụng, cải thiện hiệu năng của phần mềm hoặc làm
cho phần mềm có thể thích ứng trong một môi trường đã bị
thay đổi.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Kiểm thử phần mềm
 Tính chính xác của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống làm việc
luôn luôn đúng đắn và dữ liệu dùng trong hệ thống là xác thực và
phi mâu thuẫn.
 Tính an toàn của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống không bị xâm
hại hay bị xâm hại không nhiều khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
 Tính bảo mật của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống có khả năng
ngăn ngừa các xâm phạm vô tình hay cố ý từ phía con người.
 Tính riêng tư của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống bảo đảm
được các quyền truy nhập riêng tư đối với các loại người dùng
khác nhau.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Các nguyên tắc đảm bảo
 Tính chính xác: kiểm tra các thông tin nhập và xuất.
Áp dụng các hình thức kiểm tra như tự động/bằng tay, đầy đủ/chọn
đặc trưng, trực tiếp/gián tiếp.
 Tính an toàn: đảm bảo sự an toàn của thông tin là quan trọng nhất,
sử dụng các cách sau:
 Khóa từng phần cơ sở dữ liệu: khóa bản gốc và tiến hành việc
cập nhật trên bản sao, việc thay thế dữ liệu mới chỉ được thực
hiện khi thao tác cập nhật trên bản sao được thực hiện hoàn tất.
 Sử dụng các tệp sao lục:
+ Tệp nhật ký: là một tệp tuần tự chứa các bản sao của các đơn
vị cơ sở dữ liệu trước và sau khi chúng được cập nhật.
+ Tệp lưu: chứa bản sao toàn bộ hoặc một phần của cơ sở dữ
liệu được thực hiện theo chu kỳ.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Các nguyên tắc đảm bảo (tt)
 Thực hiện các thủ tục phục hồi: thủ tục phục hồi là thủ tục
nhằm đưa cơ sở dữ liệu trở về trạng thái đúng đắn trước khi bị
hỏng vì sự gián đoạn chương trình (hư hỏng phần cứng, chương
trình bị treo…).
Cân nhắc giữa việc chạy lại từ đầu và chạy từ chỗ bị ngắt.
 Tính bảo mật: nhận diện các điểm ...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 07 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 07 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 07 9 10 197