Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính CH. 2 GIAO THỨC GHÉP NỐI

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CH. 2 GIAO THỨC GHÉP NỐI
(Interfacing Protocols)
Bao gồm:
- Giao thức ghép nối
- Đặc điểm lập trình I/O

P&I-Ch2: Protocols

1

2.1. Interface Protocols:
• K/n: Là các quy định:
–
–
–
–
–
–

Signals, cable, port, connector, jack…
Data format
Rate
Error detection & correction
Command & Response set
Scenario (kịch bản)

ISO 7 layer Model (Ref. Computer networks)
Có thể phân chia thành 2 nhóm chính:
• Transport-Oriented Protocols (1..4) (!!!)
– PhysicAL (wire, cable, connector, port), DataLink (CRC, CS,
Token), NetWork (Comm. 2 networks ), Transport (Err-protected
raw infor),

• Application-Oriented Protocols (5..7) :
– Session (Opening, End), Presentation (Common Language) vµ
Application (Read/Write, Start/Stop, FileTransfer)

P&I-Ch2: Protocols

2

1

2.1. INTERFACE PROTOCOLS: 2.1.1. Signals:
Khi thiết kế, xây dựng ghép nối máy tính, cần chỳ ý đặc biệt
tới tín hiệu theo các yêu cầu:
Đối tượng: Analog/Digital - discrete?
Digi: trạng tháI của sự vật, hiện tượng… format, ser/par,
mức logic…
Ana (vật lý): t, F, m, flow, level... => ỏp/dũng điện, tần,
biờn pha, R…, dải đo, độ phõn ly, thời gian tỏc động, độ
chớnh xỏc, độ lặp lại…gia tri do
Nhóm đối týợng (In/Out): cựng kiểu hay vựng địa lý
Thiết bị thông minh: Tùy cấp độ: giưa desktop và ES hay
EM với device.
Centralized or distributed topology
Hơn 1 thiết bị? => bus/mạng hay không ? => dùng bit
(trường) địa chỉ - tùy từng mặt cắt
P&I-Ch2: Protocols

3

• Nếu dùng bus => Standard bus hay không (ISA,
I2C, USB... Hay các bus trên chuẩn RS485)?
• IDE và LPT - mode 0 cables là bus? tại sao?
• Khoảng cách: Xa /gần => Serial vs Parallel, có
liên quan tốc độ
• Xa: Daisy chain cho t/h hoặc nguồn cấp...
• Các tín hiệu điều khiển và trạng thái:
– Control signals
– Status signals
– Handshaking signals - bắt tay

P&I-Ch2: Protocols

4

2

• Daisy chain:
– Nối các thiết bị có khoảng cách từ vài đến vài chục m,
output của port (module) thứ n nối với input của n+1.
Đặc biệt ở các Field Buses, có thể lên tới kms
– Dùng cho tín hiệu (// & nt), nguồn cung cấp, handshake...
– Ví dụ bảng điện tử, 74HC595, A6276, TL7059…

P&I-Ch2: Protocols

5

2.1. Interface Protocols: 2.1.1. Signals:
• Ví dụ 1: PC-LPT handshaking:

PC

SLCT

SLTC_in
Line Printer

LPT port

Hình 2.1.a. LPT handshake
Signal

P&I-Ch2: Protocols

6

3

2.1. Interface Protocols: 2.1.1. Signals:
• Ví dụ 2: PC Comm-Modem handshaking - ch.5. Tuy nhiên
có thể bắt tay bằng ký tự, không dùng t/h
RTS

CTS

PC 1

Comm
Port

Modem
or
PC 2
DTR

DSR

Comm

Port

Hình 2.1.b. Co...
1
P&I-Ch2: Protocols 1
CH. 2 GIAO THC GHÉP NI
(Interfacing Protocols)
Bao gm:
- Giao thc ghép ni
- Đặc điểm lp trình I/O
P&I-Ch2: Protocols 2
2.1. Interface Protocols:
K/n: Là các quy định:
Signals, cable, port, connector, jack
Data format
Rate
Error detection & correction
Command & Response set
Scenario (kch bn)
ISO 7 layer Model (Ref. Computer networks)
Có thphân chia thành 2 nhóm chính:
Transport-Oriented Protocols (1..4) (!!!)
PhysicAL (wire, cable, connector, port), DataLink (CRC, CS,
Token), NetWork (Comm. 2 networks ), Transport (Err-protected
raw infor),
Application-Oriented Protocols (5..7) :
Session (Opening, End), Presentation (Common Language) vµ
Application (Read/Write, Start/Stop, FileTransfer)
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH. 2 GIAO THỨC GHÉP NỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH. 2 GIAO THỨC GHÉP NỐI - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH. 2 GIAO THỨC GHÉP NỐI 9 10 470