Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch 5. DIGITAL INTERFACING

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch 5. DIGITAL INTERFACING
Ghép nối hệ trung tâm với Thiết bị ngoại vi qua các tín
hiệu logic 1/0
- PARALLEL IN/OUT
- PORTS: PRINCIPLE, PPI, CENTRONICS/LPT
- PCMCIA, DUAL PORTED RAM.
- INTERCACING TO DEVICES: KEY PAD, LED,
TEXT PANEL, ENCODER, STEP MOTOR, ...
- HI-POWER INTERFACE: RELAY, SCR, TRIAC,
POWER MOSFET, IGBT...
- SERIAL IN/OUT: SYNC, ASYNC,
- RS-232, RS-485, RS-422
- MODEM...
P&I

Ch5-Digi In/Out

1

5.1. parallel interface: 5.1.1. nGuyªn lý

• In/Out nhiều bit đồng thời, nhanh, gần
• a. A Port Line (1bit port):
– Output Port: Latched Output (chốt ra), D_Flip-Flops
– Unlatched Input, hình 5.1. single IO line/pin

P&I

Ch5-Digi In/Out

2

1

• D Flip-Flop (D trigger):
– Là 1 trong những phần tử cơ bản của hệ
dãy,
– D – data, lưu giữ 1 bit số liệu.
– 4/6/8 D flip-flop => tạo ra 4/6/8 bit register,
nhiều registers đóng trong 1 chip là SRAM.

P&I

Ch5-Digi In/Out

3

– Output:
• Q - ứng với giá trị data input vào thời điểm có clock
• /Q – đảo của Q.

– Input:
• Data bit: 1 hoặc 0
• Clock, thường là sườn lên, ghi nhận giá trị của data
và lưu lại cho đến khi có bit số liệu khác ghi đè lên.
• [Có thể có] clear – xóa; Preset – đặt trước

– Có 2 loại: Transparent (HC373) và MasterSlave (HC374)

P&I

Ch5-Digi In/Out

4

2

H. 501 b, c

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
P&I

Ch5-Digi In/Out

5

• Write pin: bit 0 or 1, clock = 
– Write bit 0: D flip-flop => Q = 0; -Q = 1 =>
gate = 1 => R(ds) MOSFET = ON => pin = 0
– Write bit 1 D flip-flop => Q = 1; -Q = 0 =>
gate = 0 => R(ds) MOSFET = OFF => pin = 1

• Read pin: (Input line– out “1” firstly)ReadPin = 0 (!) => open 3 state lower
buffer => 1/0 from pin => data bus (i)
• ReadLatch (Reading bit out previously) :
-ReadLatch = 0 (!) => open 3 state higher
buffer => 1/0 from pin => data bus (i)
P&I

Ch5-Digi In/Out

6

3

• Ý nghĩa Read Latch, ví dụ thông qua việc tạo 1
xung out, 2ms :
– x86, LPT port, bit0, g/n remainders
•
•
•
•
•
•
•

mov dx, 378h
in al, dx
or al,1
out dx,al
call delay(2)
and al, 0feh
out dx,al

; LPT 1 data out port
;
;
; set bit 0
;
; reset bit

– Atmega64, PA0:
• orl PA0, 1
• call delay(2)
• anl PA0, 0feh
P&I

Ch5-Digi In/Out

7

5.1. PARALLEL INTERFACE: 5.1.1. NGUYÊN LÝ

Simple In-Out Ports:
Cổng ra đơn giản có chốt (latched output port,
based on 74 HC 374/HC373/HC273/HC574...,
8 bit Register), (fig. 5.2)
Cổng vào đơn giản không chốt (unlatched input
port, based on 3 state buffer - 74HC244)
Cổng vào có chốt (Latched Input Port), chú ý
status flag

P&I

Ch5-Digi...
1
P&I Ch5-Digi In/Out 1
Ch 5. DIGITAL INTERFACING
Ghép ni htrung tâm vi Thiết bngoi vi qua các tín
hiu logic 1/0
- PARALLEL IN/OUT
- PORTS: PRINCIPLE, PPI, CENTRONICS/LPT
- PCMCIA, DUAL PORTED RAM.
- INTERCACING TO DEVICES: KEY PAD, LED,
TEXT PANEL, ENCODER, STEP MOTOR, ...
- HI-POWER INTERFACE: RELAY, SCR, TRIAC,
POWER MOSFET, IGBT...
- SERIAL IN/OUT: SYNC, ASYNC,
- RS-232, RS-485, RS-422
- MODEM...
P&I Ch5-Digi In/Out 2
5.1. parallel interface: 5.1.1. nGuyªn lý
In/Out nhiu bit đng thi, nhanh, gn
a. A Port Line (1bit port):
Output Port: Latched Output (cht ra), D_Flip-Flops
Unlatched Input, hình 5.1. single IO line/pin
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch 5. DIGITAL INTERFACING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch 5. DIGITAL INTERFACING - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch 5. DIGITAL INTERFACING 9 10 868