Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính - Chương 5 Analog Interfacing

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2781 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ch 6. Analog Interfacing
•
•
•
•
•
•

In this Chapter:
Analog Signal Interface Overview
Analog Electronics - Conditioner
Digital to Analog Converters
Analog to Digital Converters
DAS - SCADA - DCS/QCS

Ch6 Analog

1

6.1. Analog signal Interface Overview:
• Là hàm của 1 (hoặc
nhiều) biến độc lập, đại
lượng vật lý theo thời
gian: như tiếng nói, nhiệt
độ... theo thời gian:
A=f(t,h)
• Xuất hiện liên tục trong
khoảng thời gian t0 - t1
• Giá trị biến thiên liên tục
trong khoảng biên độ từ
A0 đến A1 , có thể đa trị.
Ch6 Analog

2

1

6.1. analog
signalInterface
interface overview:
6.1. Analog
signal
Overview:

Trong thực tế: Rời rạc hóa
Trong Máy tính số, thông tin thu về :
Rời rạc về thời gian
Rời rạc về giá trị
=> để máy tính thu thập, cần phải 'rời rạc hóa' các tín
hiệu về thời gian và giá trị, dùng thiết bị chuyển đổi
ADC tạo ra các tín hiệu số, để:
Xử lý, cất vào kho số liệu
Truyền gửi đi xa
Tái tạo lại hay tổng hợp tín hiệu: dùng thiết bị DAC
tạo lại các tín hiệu analog.
Ch6 Analog

3

Hình 6.02a. Mô hình ghép nối tín hiệu analog
Ch6 Analog

4

2

Hình 6.02-b. Mô hình Hệ Đo lường - Điều khiển số
Ch6 Analog

5

• Process:
– Là các quá trình công nghệ như: dây chuyền xeo giấy; phối-trộnnghiền-nung clinker => sản xuất cement; dây chuyền luyện-nungcán thép, sản xuất-trộn phân bón NPK, các nhà máy phát điện...

• Sensors:
– Là vật liệu/thiết bị dùng để chuyển đổi các đại lượng vật lý không
điện từ thế giới thực (T, RH, p, L, v, a, F, pH,..) thành tín hiệu điện
(u, i, R, f)
– Vật liệu: do đặc tính tự nhiên của vật chất – ví dụ RTD Pt100, cặp
nhiệt điện, piazo (titanate-bary), tenzometric; Cặp nhiêt Chromel –
Alumel => 40uV/oC…
– Thiết bị: có sự gia công/chế tác – ví dụ LM135 precision
temperature sensor, bán dẫn
– Self generating và non generating

• Transducer: dùng để biến đổi tín hiệu từ dạng W này sang
dạng W khác.
• Conditioners:
– Vì tín hiệu từ sensors thường rất nhỏ, có thể có nhiễu và phi tuyến
=> có mạch điện tử analog để xử lý tín hiệu: khuếch đại, lọc nhiễu,
bù phi tuyến... cho phù hợp.
Ch6 Analog

6

3

• MUX: analog multiplexer – bộ dồn kênh
– Inputs: n bit chọn kênh, có 2n kênh số đo analog, đánh số từ
0..2n-1;
– Output: 1 kênh chung thông với 1 trong số 2n inputs và duy
nhất;
– Như vậy chỉ cần 01 hệ VXL/MT và 01 ADC vẫn thu thập
được nhiều điểm đo công nghệ

• Trích mẫu và giữ - Sample & Hold:
– Dùng để trích mẫu của t/h khi có xung sample (100s ns.. vài
us) và giữ nguyên giá trị của t/h trong khoảng thời gian lâu
hơn để ADC chuyển đổi được ổn...
1
Ch6 Analog 1
Ch 6. Analog Interfacing
In this Chapter:
Analog Signal Interface Overview
Analog Electronics - Conditioner
Digital to Analog Converters
Analog to Digital Converters
DAS - SCADA - DCS/QCS
Ch6 Analog 2
6.1. Analog signal Interface Overview:
Là hàm ca 1 (hoc
nhiu) biến độc lp, đại
lượng vt lý theo thi
gian: như tiếng nói, nhit
độ... theo thi gian:
A=f(t,h)
Xut hin liên tc trong
khong thi gian t0 - t1
Giá trbiến thiên liên tc
trong khong biên độ t
A0 đến A1 , thể đa tr.
Kỹ thuật ghép nối máy tính - Chương 5 Analog Interfacing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính - Chương 5 Analog Interfacing - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính - Chương 5 Analog Interfacing 9 10 101