Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
8/26/2012

Ch 7. Micro controllers
7.1. Khái niệm:8/ 16/ 32 bit
7.2. Multi Purpose ~ :
• Intel 8051, 80196 & Clones: Flash/EPROM, Data RAM,
DI, DO, AI, AO, Serial (RS232), Timer/ Counter, RTC,
WDT, EEROM, CMOS RAM, ISP/Jtag ...
• Motorola 68HC11 Families
• BASIC 386 EX

7.3. Special ~ :
• RISC: Atmel AVR-90 S 8535 Family, Mega AVR, Micro
Chip PIC Family.
• DSP: Texas Instrument TMS 32 F 240

Case study 1: Atmel 89C5x

1

8/26/2012

Case study 2: 8 bit AVR, [Atmega] ­ RISC

Case study 2 con't

2

8/26/2012

Case study 3: PIC Series

Case study 3: PIC Series

3

8/26/2012

Case study 4: Intel 386EX

Case study 4: Intel 386

4

8/26/2012

Ch 8. Device Drivers (DD)
8.1. Khái niệm:
MSDN, A Little Device Driver Writer, các mô hình I/O
của Microsoft
8.2. PC Layers: Next Page
8.3. DOS Device Drivers:
BIOS, DOS Functions
Writing DOS DD
8.4. Windows DD: MSDN: DLLs for Beginners
DRV, DLL, DCU, VxD
System's Win32 APIs & SPIs

8.2. PC Layers

H×nh 8.01. PC Layers (Courtesy IBM PC Institute)

5

8/26/2012

H×nh 8.02. Key Code Queue

KẾT THÚC MÔN HỌC
Đồ án môn học/ Bài tập lớn:
Bắt buộc. Cá nhân, nhóm đến 3 người
Hình thức Báo cáo: không quá 15 trang A4, trừ dịch tài
liệu, font ARIAL, không cần đóng bìa nilon (giảm ô nhiễm
mt)
Nếu có sản phẩm => đăng ký lịch demo
Nộp trước khi thi, b/ vệ trước and/or sau thi
Bài thi:
Chỉ dùng giấy A4, viết 01 mặt, ghim lại và ghi số tờ.
Không viết nhiều lời, không chép đầu bài
Trình bầy: visual, flow chart; sạch, k/h + 1 điểm
Kết quả: Auto Answering, after 19h, tone dialling, 8696125/
8683590

6

...
8/26/2012
1
Ch 7. Micro controllers
7.1. Khái niệm:8/ 16/ 32 bit
7.2. Multi Purpose ~ :
Intel 8051, 80196 & Clones: Flash/EPROM, Data RAM,
DI, DO, AI, AO, Serial (RS232), Timer/ Counter, RTC,
WDT, EEROM, CMOS RAM, ISP/Jtag ...
Motorola 68HC11 Families
BASIC 386 EX
7.3. Special ~ :
RISC: Atmel AVR-90 S 8535 Family, Mega AVR, Micro
Chip PIC Family.
DSP: Texas Instrument TMS 32 F 240
Case study 1: Atmel 89C5x
Kỹ thuật ghép nối máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính 9 10 692