Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi Tran Nguyen Pham Huyen
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Số ĐVHT: 4
GV: Đoàn Thị Phương
phuongdt137@gmail.com
Hải Dương 2013

GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT .NET
•Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và
Integrated Development Environment(IDE).
•Framework do hãng Microsoft tạo ra để tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển các ứng dụng. Nó
được xem như là một thư viện chứa nhiều công nghệ
của nhiều lĩnh vực hay là bộ khung, sườn để phát triển
các phần mềm ứng dụng.
•IDE thì cung cấp một môi trường giúp chúng ta triển
khai dễ dàng, và nhanh chóng các ứng dụng dựa trên
nền tảng .NET.

1. Viết chương trình C# đầu tiên
Soạn thảo chương trình “Hello Wolrd”
1. Chọn File New Project.
2. Chọn kiểu dự án là Visual C# Project Application Nhập vào
tên dự án và đường dẫn  Chọn nút OK

Viết chương trình C# đầu tiên
Sau đó nhập nội dung lệnh vào hàm Main() như sau:
class Helloworld
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Xin chao cac ban!");
Console.ReadKey();
}
}

Viết chương trình C# đầu tiên
Biên dịch và chạy chương trình “Hello Wolrd”
•Biên dịch chương trình trong Visual Studio.NET
Cách 1: Chọn Ctl+Shift+B hay Build build từ thực đơn.
Cách 2: Nhấn nút
•Chạy chương trình trong Visual Studio.NET
Cách 1: Nhấn Ctrl + F5 hay Debug Start Without
Debugging từ thực đơn.
Cách 2: Nhấn nút

2. Xuất nhập qua console

Để đọc một ký tự văn bản từ cửa sổ console, chúng ta
dùng phương thức:
Console.Read(): giá trị trả về sẽ là kiểu string.
Hai phương thức dùng để xuất chuỗi ký tự:
- Console.Write(): Viết một giá trị ra của sổ.
- Console.WriteLine(): Tương tự như trên nhưng
sẽ tự động xuống hàng khi kết thúc lệnh.
Chú ý:
- Chỉ có thể xuất chuỗi ra màn hình.
- Xuất hai chuỗi bằng dấu +.

2. Xuất nhập qua console
Một số ký tự escape thông dụng:

Ví dụ:

Ký tự

Ý nghĩa

\t

Tab

\0
\n

Null
Xuống hàng, về đầu hàng

\r

Xuống hàng

\’

Nháy đơn

\”

Nháy kép

3. Sử dụng chú thích

// Chú thích cho hàng đơn
/*…*/ Chú thích cho một khối lệnh.
Ví dụ

4. Biến và hằng
Cú pháp khai báo biến:
[ bổ_từ ] kiểu-dữ-liệu định-danh;
Trong đó:
•Bổ_từ là một trong những từ khoá: public, private,
protected
•Kiểu_dữ_liệu là các kiểu dữ liệu như int, float…
•Định_danh là tên biến.
Ví dụ: public int i;
- Có thể gán cho biến một giá trị bằng toán tử "=".
i = 10;
- Có thể khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến như sau:
int i = 10;
- Có thể khai báo nhiều biến có cùng kiểu dữ liệu như sau:

4. Biến và hằng
Phạm vi hoạt động của biến:
Trong một phạm vi hoạt động không thể có hai biến cùng
mang một t...
BÀI GIẢNG MÔN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Số ĐVHT: 4
GV: Đoàn Thị Phương
phuongdt137@gmail.com
Hải Dương 2013
Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình - Người đăng: Tran Nguyen Pham Huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình 9 10 923