Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi Phuong Anh
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Thế Bảo
Ph
Bả

ptbao@hcmuns.edu.vn
T ờ Đại
Trường
Đ i học
h Khoa
Kh hhọc T
Tự nhiên
hiê T
Tp.HCM
HCM

NỘI DUNG
Ộ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thiết kế chương trình
Mả một
Mảng
ộ chiều, hai
hiề  h i chiều
hiề vàà nhiều
hiề chiều
hiề
Con trỏ
Chuỗi ký tự
Cấu trúc
Tập tin
Đệ quy
Một số thuật toán thông dụng

Cách tính điểm
y Điểm thực hành 50% tổng điểm
y Điểm lý thuyết 50% tổng điểm
y Điểm cộng
ộ g thêm 10 – 20% tổng
g điểm

Tài liệu
ệ tham khảo
1.
2.
3
3.
4
4.
5.
6.

Quách Tuấn Ngọc, Ngôn Ngữ Lập Trình C. Nhà Xuất
Bản Giáo Dục, 1998.
Mark Allen Weiss, Efficient C programming.. 
Prentice Hall, 1998.
Yale N  Patt  Sanjay J  Patel  Introduction to 
Yale N. Patt, Sanjay J. Patel, Introduction to 
Computing System, from Bits and Gates to C and 
Beyond.. McGrawHill, 1999.
T ầ Đan
Trần
Đ Thư,
Th Giáo
Giá trình
t ì h lập
lậ trình
t ì h C (Tậ
(Tập 1 & 2 ).
) NXB
ĐH QG TPHCM –2003.
Nguyễn
g y Thanh Thuỷ,
ỷ, Nhập
ập môn lập
ập trình ngôn
g ngữ
g C.
NXB KH-KT – 2005.
Phạm Văn Ất - Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao.
NXB KH-KT- 2006.
2006

Ebook
1.
2
2.
3.
4
4.
5.
6
6.
7.

Beginning C From Novice to Professional.
C Primer Plus 5th Edition.
Edition
Mastering Algorithms with C.
Practical C Programming.
Programming
Expert C Programming - Deep C Secrets.
The Complete Reference
Reference.
C Reference Card (ANSI).

Website 
1.
2
2.
3.
4
4.
5.
6
6.
7.
8
8.


htt //

i
/

htt //

d
/

htt // 4 i

t

h

//
l
/

Phạm Thế Bảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
Tp HCM

Phân lọai
1. Phương pháp trực tiếp
2. Phương pháp gián tiếp hoặc tìm kiếm lời giải

Phương pháp trực tiếp
Xác định trực tiếp được lời giải qua một thủ tục tính toán (công
thức hệ thức,
thức,
thức định luật,
luật …)) hoặc qua các bước căn bản để có
được lời giải.
Việc ggiải qquyết
y vấn đề trên máyy tính chỉ là thao tác lậpp trình hayy
là sự chuyển
ể đổi
ổ lời giải từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ
máy tính Æ kỹ thuật lập trình trên máy tính.
Có ba loại cơ bản:

•

•

•
o

o

o

Lọai thứ nhất, dùng để biểu diễn cho các bài toán đã có lời giải chính
xác bằng một công thức toán học nào đó.
n(n + 1)
1 + 2 + ... + n =
2
ví dụ: tính tổng n số nguyên dương.
Loại thứ hai, biểu diễn cho các bài toán có công thức giải gần đúng
(công thức tính sin,
sin...
Ph Thế
B
Ph
m
Thế
B
o
http://www.math.hcmuns.edu.vn/~ptbao/KTLT/
ptbao@hcmuns.edu.vn
T Đ ih Kh h T hiê T HCM
T
rư
ng
Đ
i
h
c
Kh
oa
h
c
T
n
hiê
n
T
p.
HCM
kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật lập trình - Người đăng: Phuong Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
kỹ thuật lập trình 9 10 808