Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật Lập Trình

Được đăng lên bởi Yara Captain Suya
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thuËt lËp tr× nh
1
CH¦¥NG i §¹I C¦¥NG VÒ LËP TR×NH
I. Kh¸i niÖm thuËt to¸n:
I.1. Kh¸i niÖ m
:
ThuË t to¸ n lµ p hîp c¸ c quy t¾ c cã logic nh» m gi¶ i mét p i to¸ n nµ o
®ã ®Ó ®! îc mét kÕ t qu¶ c ®Þnh.
I.2. C¸c tÝ nh chÊt ®Æc tr!ng cña thuËt to¸n
:
I.2.1. TÝ nh tæng qu¸t :
ThuË t to¸ n ®!îc lË p kh«ng ph¶ i chØ ®Ó gi¶ i mét bµ i to¸n thÓ th«i mµ
cßn ph¶ i gi¶ i ®! îc mét líp c¸ c bµ i to¸ n cã ng t! ¬ng tù.
I.2.2. TÝ nh giíi h¹n :
ThuË t to¸ n gi¶ i mét bµ i to¸ n ph¶ i ®! îc thùc hiÖ n qua mét sè giíin c¸c
thao t¸ c ®Ó ®¹ t ®Õ n kÕ t qu¶ .
I.2.3. nh duy nhÊt :
Toµ n bé qu¸ tr× nh biÕ n ®æi, còng nh! trË t tù thùc hiÖ n ph¶ i ®!îc x¸c ®Þnh
duy nhÊ t. Nh! vË y khi ng thuË t to¸ nng mét d÷ liÖ u ban ®Ç u ph¶ i cho
ng mét kÕ t qu¶ .
I.3. Ph©n lo¹i:
Theo cÊ u tróc, ta cã thÓ ph© n thµ nh ba lo¹ i thuË t to¸ n c¬ n sau :
- ThuË t to¸ n kh«ng ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n cã ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n theo chu tr× nh cã b! íc lÆ p x¸ c ®Þnh vµ b! íc lÆ p kh«ng
c ®Þnh.
II. M« t¶ thuËt to¸n b»ng l!u ®å
:
II.1. L!u ®å
:
L! u ®å lµ mét d¹ ng ®å thÞ dïng ®Ó m« qu¸ tr× nh tÝ nh to¸ n mét c¸ ch cã
thèng. Ng! êi ta th! êng thÓ hiÖ n thuË t to¸ n b» ng l! u ®å.
II.2. C¸c ký hiÖu trªn l!u ®å
:
n khèi hiÖ u
ý nghÜ a
Khèi më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc
ng më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc ch! ¬ng tr× nh
Khèi vµ o ra
§!a sè liÖ u vµ o hoÆ c in
t qu¶
Kỹ thuật Lập Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật Lập Trình - Người đăng: Yara Captain Suya
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Kỹ thuật Lập Trình 9 10 647