Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình C#

Được đăng lên bởi luu-quang-tien
Số trang: 558 trang   |   Lượt xem: 3521 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Programming C#
Jesse Liberty
Publisher: O'Reilly
First Edition July 2001
ISBN: 0-596-00117-7, 680 pages

The goal of C# is to serve as a high-performance language for .NET development—one that is simple,
safe, object-oriented, and Internet-centric. Programming C# teaches this new language in a way that
experienced programmers will appreciate—by grounding its application firmly in the context of
Microsoft's .NET platform and the development of desktop and Internet applications.

2

Programming C#

Preface ................................................................................................................................ 11
About This Book ......................................................................................................... 11
How the Book Is Organized ................................................................................... 11
Who This Book Is For ............................................................................................... 13
C# Versus Visual Basic .NET ................................................................................. 13
C# Versus Java........................................................................................................... 14
C# versus C++........................................................................................................... 14
Conventions Used in This Book ............................................................................ 14
Support .......................................................................................................................... 15
We'd Like to Hear from You................................................................................... 15
Acknowledgements ................................................................................................... 16
Part I: The C# Language .................................................................................................. 17
Chapter 1. C# and the .NET Framework ....................................................................... 17
1.1 The .NET Platform.............................................................................................. 17
1.2 The .NET Framework ........................................................................................ 17
1.3 Compilation and the MSIL .............................................................................. 19
1.4 The C# Language............................................................
Programming C#
Jesse Liberty
Publisher: O'Reilly
First Edition July 2001
ISBN: 0-596-00117-7, 680 pages
The goal of C# is to serve as a high-performance language for .NET developmentone that is simple,
safe, object-oriented, and Internet-centric. Programming C# teaches this new language in a way that
experienced programmers will appreciateby grounding its application firmly in the context of
Microsoft's .NET platform and the development of desktop and Internet applications.
Kỹ thuật lập trình C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình C# - Người đăng: luu-quang-tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
558 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình C# 9 10 777