Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ C++

Được đăng lên bởi Bắc Kun
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ Thuật Lập Trình

Nội Dung Bài Tập
01

02
Hàm trong C++

Mảng, con trỏ, tham chiếu

03
Kiểu dữ liệu có cấu trúc

04
Bài toán tổng quát

 Mảng, Con trỏ, Tham chiếu
• Khái niệm mảng
- Là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Số phần tử của mảng
được xác định ngay từ khi khai báo mảng .

• Khai báo mảng
 Tên mảng
 Kiểu mảng (bất cứ dữ liệu nào: int, char, float…)
 Số phần tử
+ Type arrayName[array size];
+ int mang[10];
+ float mang2[3284];
 Khai báo nhiều mảng cùng biến
+ Sử dụng dấu (,) như với các biến bình thường
+ int mang1[10] , mang2[100];

• Thao

tác trên mảng

 Phần tử của mảng cũng như biến khác
 Gán giá trị và in mảng số nguyên
- mang[0] = 3;
- cout<<mang[0];

• Nhập xuất mảng
VD: Viết chương trình gồm n phần tử nguyên
và in mảng đã nhập ra màn hình

KẾT QUẢ

• Khởi tạo mảng
 Khởi tạo các danh sách vào khi khai báo.
+ int mang[5] = {1,2,3,4,5};
+ int mang[5] = {0}; //Các phần tử đều bằng 0
+ int mang[ ] = {1,2,3,4,5};

• Kích thước mảng
 Câu lệnh
+ const in arraysize = 10;

• Xâu kí tự

Xâu – Chuỗi (String)
 Mảng của các kí tự
 Mọi xâu kết thúc bởi “null” . (‘\0’)
 Ví dụ
+ char string[ ] = “xin chao“;
+ char string[ ] = {‘x’,’i’,’n’, ‘c’,’h’,’a’,’o’,’\0’};

• Nhập từ bàn phím
Câu lệnh
+ char string[10];cin>>string;
In Xâu
+ cout<<string<<endl;

•Mảng nhiều chiều
 Khai báo
+ int mang[3][4];
+ float mang2[3][4][5];

• Ví dụ
+ Hãy nhập vào một chuỗi các ký tự đến khi gặp ký tự ENTER
in ra chuỗi ký tự ngược lại của chuỗi vừa nhập?

...
Kỹ Thuật Lập Trình
Kỹ Thuật Lập Trình
Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ C++ - Người đăng: Bắc Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ C++ 9 10 622