Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình Pascal

Được đăng lên bởi Gió Cô Đơn
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 5906 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1

Mở đầu
I.

Chương trình (program)

Chương trình (CHTR) là dãy liên tiếp các lệnh (instructions, commands), hay các câu
lệnh (statements). Chạy chương trình (run hay execute) là cho máy tính thực hiện lần lượt
các lệnh của CHTR. Một CHTR đang chạy tạo ra một tiến trình (process).
Các tiến trình thường có các tính chất sau :
1. Các lệnh của CHTR được thực hiện một cách tuần tự (sequantial), hết một lệnh lại
thực hiện lệnh kế tiếp.
2. Một tiến trình luôn luôn có kết quả (result). Kết quả được đưa ra trong khi thực hiện
CHTR hoặc sau khi đã thực hiện xong. Kết quả có thể đúng hoặc sai. Thông thường
kết quả được in (print) ra trên giấy hoặc hiển thị (display) lên màn hình.
3. CHTR thường đòi hỏi dữ liệu (data). Các dữ liệu có thể được đưa vào trực tiếp trong
khi chạy CHTR, hoặc từ các thiết bị ngoài như bàn phím (keyboard), đĩa từ (disk),
băng từ (tape)..., nhưng cũng có thể đã đặt sẵn đâu đó trong CHTR.
4. Một số lệnh dùng để mô tả (declare) dữ liệu của CHTR. Trong một số ngôn ngữ,
người lập trình (NLT) phải đặt các lệnh này ở phần đầu của CHTR để máy sử dụng ở
phần sau.
5. Một số lệnh dẫn đến sự quyết định (decision) sẽ thực hiện nhóm lệnh nào tiếp theo.
Ví dụ, khi giải một phương trình bậc 2, nếu biệt số Δ âm sẽ trả lời phương trình
không có nghiệm thực, ngược lại, thực hiện các lệnh tính nghiệm thực. Thực tế, NLT
không biết lúc chạy CHTR, biệt số Δ là âm, dương hay triệt tiêu ?
6. Một số lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. NLT có thể biết trước hoặc không
biết trước số lần lặp. NLT cũng có thể ấn định việc lặp được bắt đầu như thế nào.

II. Ngôn ngữ lập trình (programming language)
II.1. Khái niệm về ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là công cụ để con người giao tiếp với máy tính. Trong Tin
học, lĩnh vực xây dựng và phát triển các ngôn NNLT luôn luôn đặt ra những vấn đề mới.
Người ta thường chia ra hai loại NNLT : ngôn ngữ bậc thấp (low-level programming
language) và ngôn ngữ bậc cao (high-level programming language).
Ngôn ngữ bậc thấp gồm ngôn ngữ máy (machine language) và hợp ngữ (assembly
language). Trong một CHTR viết bằng ngôn ngữ bậc thấp, mỗi câu lệnh chỉ tương ứng với
một thao tác sơ cấp của bộ xử lý. Vì vậy, lập trình trên các ngôn ngữ bậc thấp rất phiền phức
và dễ nhầm lẫn.

PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH biên soạn

1

2

Kỹ thuật lập trình Pascal

Ngôn ngữ bậc cao phỏng theo ngôn ngữ Toán học và gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên. Lập
trình trên các ngôn ngữ bậc cao thoải mái hơn và ít nhầm lẫn hơn do sử dụng những câu lệnh
gần...
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH biên son 1
CHƯƠNG 1
M đầu
I. Chương trình (program)
Chương trình (CHTR) là dãy liên tiếp các lnh (instructions, commands), hay các câu
lnh (statements). Chy chương trình (run hay execute) là cho máy tính thc hin ln lượt
các lnh ca CHTR. Mt CHTR đang chy to ra mt tiến trình (process).
Các tiến trình thường có các tính cht sau :
1. Các lnh ca CHTR được thc hin mt cách tun t (sequantial), hết mt lnh li
thc hin lnh kế tiếp.
2. Mt tiến trình luôn luôn có kết qu (result). Kết qu được đưa ra trong khi thc hin
CHTR hoc sau khi đã thc hin xong. Kết qu có th đúng hoc sai. Thông thường
kết qu được in (print) ra trên giy hoc hin th (display) lên màn hình.
3. CHTR thường đòi hi d liu (data). Các d liu có th được đưa vào trc tiếp trong
khi chy CHTR, hoc t các thiết b ngoài như bàn phím (keyboard), đĩa t (disk),
băng t (tape)..., nhưng cũng có th đã đặt sn đâu đó trong CHTR.
4. Mt s lnh dùng để mô t (declare) d liu ca CHTR. Trong mt s ngôn ng,
người lp trình (NLT) phi đặt các lnh này phn đầu ca CHTR để máy s dng
phn sau.
5. Mt s lnh dn đến s quyết định (decision) s thc hin nhóm lnh nào tiếp theo.
Ví d, khi gii m
t phương trình bc 2, nếu bit s Δ âm s tr li phương trình
không có nghim thc, ngược li, thc hin các lnh tính nghim thc. Thc tế, NLT
không biết lúc chy CHTR, bit s Δ là âm, dương hay trit tiêu ?
6. Mt s lnh được thc hin lp đi lp li nhiu ln. NLT có th biết trước hoc không
biết trước s l
n lp. NLT cũng có th n định vic lp được bt đầu như thế nào.
II. Ngôn ng lp trình (programming language)
II.1. Khái nim v ngôn ng lp trình
Ngôn ng lp trình (NNLT) là công c để con người giao tiếp vi máy tính. Trong Tin
hc, lĩnh vc xây dng và phát trin các ngôn NNLT luôn luôn đặt ra nhng vn đề mi.
Người ta thường chia ra hai loi NNLT : ngôn ng bc thp (low-level programming
language) và ngôn ng bc cao (high-level programming language).
Ngôn ng bc thp gm ngôn ng máy (machine language) và hp ng (assembly
language). Trong mt CHTR viết bng ngôn ng bc thp, mi câu lnh ch tương ng vi
mt thao tác sơ cp ca b x lý. Vì vy, lp trình trên các ngôn ng bc thp rt phin phc
và d nhm ln.
Kỹ thuật lập trình Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình Pascal - Người đăng: Gió Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình Pascal 9 10 454