Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi truongthanhvp
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Kü thuË t lË p tr× nh

CH¦¥NG i

§¹I C¦¥NG VÒ LËP TR×NH

I. Kh¸i niÖm thuËt to¸n:
I.1. Kh¸i niÖ m:
ThuË t to¸ n lµ tË p hîp c¸ c quy t¾ c cã logic nh» m gi¶ i mét líp bµ i to¸ n nµ o
®ã ®Ó ®­îc mét kÕ t qu¶ x¸ c ®Þnh.
I.2. C¸c tÝ nh chÊt ®Æc tr­ng cña thuËt to¸n :
I.2.1. TÝ nh tæng qu¸t :
ThuË t to¸ n ®­îc lË p kh«ng ph¶ i chØ ®Ó gi¶ i mét bµ i to¸ n cô thÓ mµ th«i mµ
cßn ph¶ i gi¶ i ®­îc mét líp c¸ c bµ i to¸ n cã d¹ ng t­¬ng tù.
I.2.2. TÝ nh giíi h¹n :
ThuË t to¸ n gi¶ i mét bµ i to¸ n ph¶ i ®­îc thùc hiÖ n qua mét sè giíi h¹ n c¸ c
thao t¸ c ®Ó ®¹ t ®Õ n kÕ t qu¶ .
I.2.3. TÝ nh duy nhÊt :
Toµ n bé qu¸ tr× nh biÕ n ®æi, còng nh­ trË t tù thùc hiÖ n ph¶ i ®­îc x¸ c ®Þnh
vµ lµ duy nhÊ t. Nh­ vË y khi dïng thuË t to¸ n cïng mét d÷ liÖ u ban ®Ç u ph¶ i cho
cïng mét kÕ t qu¶ .
I.3. Ph©n lo¹i:
Theo cÊ u tróc, ta cã thÓ ph© n thµ nh ba lo¹ i thuË t to¸ n c¬ b¶ n sau :
- ThuË t to¸ n kh«ng ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n cã ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n theo chu tr× nh cã b­íc lÆ p x¸ c ®Þnh vµ cã b­íc lÆ p kh«ng
x¸ c ®Þnh.
II. M« t¶ thuËt to¸n b»ng l­u ®å :
II.1. L­u ®å :
L­u ®å lµ mét d¹ ng ®å thÞ dïng ®Ó m« t¶ qu¸ tr× nh tÝ nh to¸ n mét c¸ ch cã
hÖ thèng. Ng­êi ta th­êng thÓ hiÖ n thuË t to¸ n b» ng l­u ®å.
II.2. C¸c ký hiÖ u trª n l­u ®å :
Tª n khèi
Khèi më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc
Khèi vµ o ra

Ký hiÖ u

ý nghÜ a
Dïng më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc ch­¬ng tr× nh
§­a sè liÖ u vµ o hoÆ c in
kÕ t qu¶

2

Kü thuË t lË p tr× nh

BiÓ u diÔ n c¸ c c«ng thøc
tÝ nh to¸ n vµ thay ®æi gi¸
trÞ cña c¸ c biÕ n
Dïng ®Ó ph© n nh¸ nh
ch­¬ng tr× nh

Khèi tÝ nh to¸ n

Khèi ®iÒ u kiÖ n

Dïng ®Ó gäi ch­¬ng tr× nh
con
ChØ h­íng truyÒ n th«ng
tin, liª n hÖ c¸ c khèi

Ch­¬ng tr× nh con
Mòi tª n

II.3. Mét sè vÝ dô biÓ u diÔ n thuËt to¸n b»ng l­u ®å
II.3.1. ThuËt to¸n kh«ng ph©n nh¸nh:
VÝ dô 1: TÝ nh A = x2 + y2
Begin
Nhaäp (x,y)
A = x2 + y2
Xuaát (A)
End

VÝ dô 2 : TÝ nh S =

Ax + By + C
x +y
2

2

; biÕ t A,B,C,x,y
Begin

Nhaä p (A, B, C, x,y)
S = (Ax + By + C) / SQRT (x*x + y*y)
Xuaát S
End

3

Kü thuË t lË p tr× nh

II.3.2. ThuËt to¸n cã ph©n nh¸nh:
VÝ dô 1: T× m gi¸ trÞ max cña ba sè thùc a,b,c
Begin
Nhaäp (a, b, c)
S

a>b

Max = b

Ñ
Max = a
S

Max < c
Ñ
Max = c
Xuaát (Max)
End

VÝ dô 2: Gi¶ i ph­¬ng tr× nh bË c nhÊ t Ax+B =0 víi c¸ c nghiÖ m thùc.
Begin
Nhaäp (a, b)

a=0

S

Xuaát (-b/a)

Ñ
b=0

S

Ñ
Xuaát (‘PTVÑ’)

End

Xuaát (‘PTVN’)

4

Kü thuË t lË p tr× nh

VÝ dô 3 : Gi¶ i ph­¬ng tr× nh bË c hai Ax2+Bx+C =0 víi c¸ c nghiÖ m thùc.
Begin
Nhaäp (a, b, c)
Ñ

a=0

PTB1 (b, c)

S
Delt...
thuËt lËp tr× nh
1
CH¦¥NG i §¹I C¦¥NG VÒ LËP TR×NH
I. Kh¸i niÖm thuËt to¸n:
I.1. Kh¸i niÖ m
:
ThuË t to¸ n lµ p hîp c¸ c quy t¾ c cã logic nh» m gi¶ i mét p i to¸ n nµ o
®ã ®Ó ®! îc mét kÕ t qu¶ c ®Þnh.
I.2. C¸c tÝ nh chÊt ®Æc tr!ng cña thuËt to¸n
:
I.2.1. TÝ nh tæng qu¸t :
ThuË t to¸ n ®!îc lË p kh«ng ph¶ i chØ ®Ó gi¶ i mét bµ i to¸n thÓ th«i mµ
cßn ph¶ i gi¶ i ®! îc mét líp c¸ c bµ i to¸ n cã ng t! ¬ng tù.
I.2.2. TÝ nh giíi h¹n :
ThuË t to¸ n gi¶ i mét bµ i to¸ n ph¶ i ®! îc thùc hiÖ n qua mét sè giíin c¸c
thao t¸ c ®Ó ®¹ t ®Õ n kÕ t qu¶ .
I.2.3. nh duy nhÊt :
Toµ n bé qu¸ tr× nh biÕ n ®æi, còng nh! trË t tù thùc hiÖ n ph¶ i ®!îc x¸c ®Þnh
duy nhÊ t. Nh! vË y khi ng thuË t to¸ nng mét d÷ liÖ u ban ®Ç u ph¶ i cho
ng mét kÕ t qu¶ .
I.3. Ph©n lo¹i:
Theo cÊ u tróc, ta cã thÓ ph© n thµ nh ba lo¹ i thuË t to¸ n c¬ n sau :
- ThuË t to¸ n kh«ng ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n cã ph© n nh¸ nh.
- ThuË t to¸ n theo chu tr× nh cã b! íc lÆ p x¸ c ®Þnh vµ b! íc lÆ p kh«ng
c ®Þnh.
II. M« t¶ thuËt to¸n b»ng l!u ®å
:
II.1. L!u ®å
:
L! u ®å lµ mét d¹ ng ®å thÞ dïng ®Ó m« qu¸ tr× nh tÝ nh to¸ n mét c¸ ch cã
thèng. Ng! êi ta th! êng thÓ hiÖ n thuË t to¸ n b» ng l! u ®å.
II.2. C¸c ký hiÖu trªn l!u ®å
:
n khèi hiÖ u
ý nghÜ a
Khèi më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc
ng më ®Ç u hoÆ c kÕ t
thóc ch! ¬ng tr× nh
Khèi vµ o ra
§!a sè liÖ u vµ o hoÆ c in
t qu¶
Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình - Người đăng: truongthanhvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình 9 10 210