Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi thanhsoncp94
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 4090 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoặc tương đương
Sử dụng cho năm học 2009 – 2010
Tên bài giảng: Vi xử lý – Vi điều khiển
Số tín chỉ: 03

BÀI GIẢNG PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoặc tương đương
Sử dụng cho năm học 2009 - 2010
Tên bài giảng: Vi xử lý – Vi điều khiển
Số tín chỉ: 03

Trưởng bộ môn

Ths. Nguyễn Tuấn Linh

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2009
Trưởng khoa Điện Tử

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN........................................................5

1.1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN ........................................... 6
1.1.1
Tổng quan................................................................................................................ 6
1.1.2
Lịch sử phát triển của các bộ xử lý.......................................................................... 6
1.1.3
Vi xử lý và vi điều khiển ......................................................................................... 7
1.2
Cấu trúc chung của hệ vi xử lý........................................................................................ 7
1.2.1
Khối xử lý trung tâm (CPU).................................................................................... 8
1.2.2
Bộ nhớ (Memory).................................................................................................... 9
1.2.3
Khối phối ghép vào/ra (I/O) .................................................................................. 11
1.2.4
Hệ thống bus.......................................................................................................... 12
1.3
Định dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin trong hệ vi xử lý – vi điều khiển.................. 13
1.3.1
Các hệ đếm ............................................................................................................ 13
1.3.2
Biểu diễn số và ký tự ............................................................................................. 14
1.3.3
Các phép toán số học trên hệ đếm nhị phân .......................................................... 15
CHƯƠNG 2.

HỌ VI XỬ LÝ INTEL 80x86.......................................................................................16

2.1
Cấu trúc phần cứng của bộ vi xử lý 8086...................................................................... 17
2.1.1
Tổng quan....
TRƯỜNG ĐI HC K THUT CÔNG NGHIP
KHOA ĐIN T
B MÔN K THUT MÁY TÍNH
BÀI GING PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NI B)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoc tương đương
S dng cho năm hc 2009 – 2010
Tên bài ging: Vi x lý – Vi điu khin
S tín ch: 03
KỸ THUẬT MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT MÁY TÍNH - Người đăng: thanhsoncp94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
KỸ THUẬT MÁY TÍNH 9 10 315