Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu tham khảo
Bài giảng này ( quan trọng ! )
Kỹ thuật số
Lý thuyết mạch lôgic & kỹ thuật số
Kỹ thuật ñiện tử số
…

ðIỆN TỬ SỐ

Trịnh Văn Loan
Khoa CNTT- ðHBK
12

1.1 ðại số Boole

Các ñịnh nghĩa

•Biến lôgic: ñại lượng biểu diễn

Chương 1.
Các hàm lôgic cơ bản3

bằng ký hiệu nào ñó, lấy giá trị 0
hoặc 1
•Hàm lôgic: nhóm các biến lôgic
liên hệ với nhau qua các phép
toán lôgic, lấy giá trị 0 hoặc 1
•Phép toán lôgic cơ bản:
VÀ (AND), HOẶC (OR), PHỦ ðỊNH
(NOT)


4

1
Sưu tầm bởi: 

1.1 ðại số Boole

1.1 ðại số Boole

Biểu diễn biến và hàm lôgic
•Biểu ñồ Ven:

A
A hoặc B

B
A và B

Mỗi biến lôgic chia
không gian thành 2
không gian con:
-1 không gian con:
biến lấy giá trị ñúng
(=1)
-Không gian con
còn lại: biến lấy giá
trị sai (=0)

Hàm n biến sẽ có:
n+1 cột (n biến và
giá trị hàm)
2n hàng: 2n tổ hợp
biến
Ví dụ Bảng thật hàm
Hoặc 2 biến

51.1 ðại số Boole

A

B

F(A,B)

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

61.1 ðại số Boole
Biểu diễn biến và hàm lôgic
•Biểu ñồ thời gian:

Biểu diễn biến và hàm lôgic
•Bìa Cac-nô:

Số ô trên bìa Cac-nô
bằng số dòng bảng
thật
Ví dụ Bìa Cac-nô hàm
Hoặc 2 biến

Biểu diễn biến và hàm lôgic
•Bảng thật:

B
A

0

0

0

1

1

Là ñồ thị biến thiên
theo thời gian của
hàm và biến lôgic

1
1

Ví dụ Biểu ñồ
thời gian của
hàm Hoặc 2 biến

1

A
1
0
B
1
0

F(A,B)
1

t

t

0

t


78

2
Sưu tầm bởi: 

1.1 ðại số Boole

1.1 ðại số Boole

Các hàm lôgic cơ bản

Các hàm lôgic cơ bản
•Hàm Phủ ñịnh:

•Hàm Và:

Ví dụ Hàm 1 biến

F(A) = A

A

F(A)

0

1

1

0

Ví dụ Hàm 2 biến
F(A,B) = AB

91.1 ðại số Boole
Các hàm lôgic cơ bản

•Hàm Hoặc:
Ví dụ Hàm 3 biến

F(A,B,C) = A + B + C

A

B

F(A,B)

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

101.1 ðại số Boole
A

B

C

F

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1


1

1

Tính chất các hàm lôgic cơ bản
Tồn tại phần tử trung tính duy nhất cho phép toán
Hoặc và phép toán Và:
A+0=A
A.1 = A
Giao hoán:
A+B=B+A
A.B = B.A
Kết hợp: A + (B+C) = (A+B) + C = A + B + C
A . (B.C) = (A.B) . C = A . B . C
Phân phối:
A(B+C) = AB + AC
A + (BC) = (A+B)(A+C)
Không có số mũ, không có hệ số:

A + A + ... + A = A
Phép bù:

1
11

A=A

A.A....A = A

A+A =1

h...
1
1
ðIỆN TỬ SỐ
Trịnh Văn Loan
Khoa CNTT- ðHBK
http://cnpmk51-bkhn.org
2
Tài liệu tham khảo
Bài giảng này ( quan trọng ! )
Kỹ thuật số
Lý thuyết mạch lôgic & kỹ thuật số
Kỹ thuật ñiện tử số
http://ktmt.shorturl.com
http://cnpmk51-bkhn.org
3
Chương 1.
Các hàm lôgic cơ bản
http://cnpmk51-bkhn.org
4
1.1 ðại số Boole
Các ñịnh nghĩa
Biến lôgic: ñại lượng biểu diễn
bằng ký hiệu nào ñó, lấy giá trị 0
hoặc 1
Hàm lôgic: nhóm các biến lôgic
liên hệ với nhau qua các phép
toán lôgic, lấy giá trị 0 hoặc 1
Phép toán lôgic cơ bản:
VÀ (AND), HOẶC (OR), PHỦ ðỊNH
(NOT)
http://cnpmk51-bkhn.org
Sưu tm b i:
www.daihoc.com.vn
Kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 377