Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách thông báo những tin xấu
Ngay trong những thời điểm khó khăn, bạn và công ty vẫn đứng vững?
Trong xu thế kinh tế hiện nay, bạn thường xuyên phải đối mặt với những bất trắc
trong việc kinh doanh, đại loại như cổ phiếu của công ty rớt giá, bạn phải thôi việc
một nửa số nhân viên, nguy cơ phá sản đang đe doạ... Vì đây là những thông tin
chẳng tốt lành gì nên không ai muốn thông báo chúng và sự tránh né này chỉ góp
phần làm tăng sự căng thẳng và lo sợ. Các nhân viên cần và có quyền biết liệu công
việc có trôi chảy, công ty có phải đóng cửa hoặc bị mất một đối tác quan trọng hay
không. Dù bạn là người đưa ra quyết định hay chỉ là người báo tin, những bí quyết
sau sẽ giúp bạn giữ được thể diện của bản thân, hình ảnh của công ty và những mối
quan hệ lâu dài.
Nhanh chóng hành động
Báo tin càng chậm thì tình hình càng tệ hơn. Mọi người đều cảm nhận rằng có điều
bất thường đang xảy ra. Nên nếu bạn cố đánh lừa họ, các nhân viên sẽ càng khủng
hoảng và mất lòng tin, làm tổn hại các mối quan hệ và uy tín của bạn. Còn nếu bạn
thông báo kịp thời, các nhân viên có cơ hội tìm việc và hướng đi mới hay lên kế
hoạch khác.
Nhận trách nhiệm
Hãy nhận trách nhiệm nếu bạn hay công ty có một phần lỗi khi để những bất trắc đó
xảy ra. Tự bào chữa chỉ làm gia tăng mâu thuẫn. Hãy nhận sự khiển trách nhưng
cũng không cần xin lỗi nếu không cần thiết. Chịu trách nhiệm không có nghĩa bạn đã
phạm sai lầm. Ví dụ, nếu bạn gặp một tai nạn giao thông, tất nhiên, đó không phải
lỗi của bạn. Bạn chỉ có thể gọi cấp cứu và đưa người đó vào biện viện.
Hãy trung thực
Cách làm mất lòng tin của nhân viên nhanh nhất là nói dối. Nhưng điều đó không có
nghĩa là bạn phải nói ra mọi thông tin. Thật là khiếm nhã khi từ chối một người xin
việc bằng cách nêu hết nhược điểm của họ. Bạn cứ từ chối một cách thẳng thắn và
lịch sự : “Chúng tôi đã chọn một người khác phù hợp hơn”. Nếu bạn gặp khó khăn
trong việc quyết toán hoá đơn của công ty, hãy nói cho người thu thuế biết và trình
bày cách giải quyết của bạn.
Chọn nơi gặp gỡ thích hợp
Bạn phải lựa chọn địa điểm và đối tượng trước khi thông báo "hung tin". Nếu công ty
phải đóng cửa, tốt nhất, các nhân viên phải được thông báo trực tiếp bởi lãnh đạo
công ty chứ không phải thông qua thư báo hay báo chí. Những tin này không thể báo
qua thư tín vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và tình người.
Nếu bạn lo ngại ai đó sẽ “nổi loạn”, hãy tìm người trung gian từ một trong những
đồng nghiệp. Người đó sẽ giúp hai bên thông cảm nhau dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu bạn
loại bỏ một ph...
Cách thông báo những tin xấu
Ngay trong nh ng th i i m khó kh n, b n và công ty v n ng v ng? ờ đ ă đứ
Trong xu th kinh t hi n nay, b n th ng xuyên ph i i m t v i nh ng b t tr c ế ế ườ đố
trong vi c kinh doanh, i lo i nh c phi u c a công ty r t giá, b n ph i thôi vi c đạ ư ế
m t n a s nhân viên, nguy c phá s n ang e do ... Vì ây là nh ng thông tin ơ đ đ đ
ch ng t t lành gì nên không ai mu n thông báo chúng và s tránh né này ch góp
ph n làm t ng s c ng th ng và lo s . Các nhân viên c n và có quy n bi t li u công ă ă ế
vi c có trôi ch y, công ty có ph i óng c a ho c b m t m t i tác quan tr ng hay ả đ đố
không. Dù b n là ng i a ra quy t nh hay ch là ng i báo tin, nh ng bí quy t ườ đư ế đị ườ ế
sau s giúp b n gi c th di n c a b n thân, hình nh c a công ty và nh ng m i đượ
quan h lâu dài.
Nhanh chóng hành ngđộ
Báo tin càng ch m thì tình hình càng t h n. M i ng i u c m nh n r ng có i u ơ ườ đề đ
b t th ng ang x y ra. Nên n u b n c ánh l a h , các nhân viên s càng kh ng ườ đ ế đ
ho ng và m t lòng tin, làm t n h i các m i quan h và uy tín c a b n. Còn n u b n ế
thông báo k p th i, các nhân viên có c h i tìm vi c và h ng i m i hay lên k ơ ướ đ ế
ho ch khác.
Nh n trách nhi m
Hãy nh n trách nhi m n u b n hay công ty có m t ph n l i khi nh ng b t tr c ó ế để đ
x y ra. T bào ch a ch làm gia t ng mâu thu n. Hãy nh n s khi n trách nh ng ă ư
c ng không c n xin l i n u không c n thi t. Ch u trách nhi m không có ngh a b n ãũ ế ế ĩ đ
ph m sai l m. Ví d , n u b n g p m t tai n n giao thông, t t nhiên, ó không ph i ế đ
l i c a b n. B n ch có th g i c p c u và a ng i ó vào bi n vi n. đư ườ đ
Hãy trung th c
Cách làm m t lòng tin c a nhân viên nhanh nh t là nói d i. Nh ng i u ó không có ư đ đ
ngh a là b n ph i nói ra m i thông tin. Th t là khi m nhã khi t ch i m t ng i xin ĩ ế ườ
vi c b ng cách nêu h t nh c i m c a h . B n c t ch i m t cách th ng th n và ế ượ đ
l ch s : “Chúng tôi ã ch n m t ng i khác phù h p h n”. N u b n g p khó kh n đ ườ ơ ế ă
trong vi c quy t toán hoá n c a công ty, hãy nói cho ng i thu thu bi t và trình ế đơ ườ ế ế
bày cách gi i quy t c a b n. ế
Ch n n i g p g thích h p ơ
B n ph i l a ch n a i m và i t ng tr c khi thông báo "hung tin". N u công ty đị đ đố ượ ướ ế
ph i óng c a, t t nh t, các nhân viên ph i c thông báo tr c ti p b i lãnh o đ ả đư ế đạ
công ty ch không ph i thông qua th báo hay báo chí. Nh ng tin này không th báo ư
qua th tín vì nó th hi n s thi u tôn tr ng và tình ng i.ư ế ườ
N u b n lo ng i ai ó s “n i lo n, hãy tìm ng i trung gian t m t trong nh ng ế đ ườ
ng nghi p. Ng i ó s giúp hai bên thông c m nhau d dàng h n. Ví d , n u b n đồ ườ đ ơ ế
lo i b m t phòng ban nào ó, nhân viên làm vi c ó s ph n ng n u nh n c đ đ ế đư
tin h ã làm vi c không t t và ph i ra i trong vòng 2 tu n. Ng i trung gian có th đ đ ư
xoa d u s gi n d và th ng l ng v i h v v n b i th ng. ươ ượ đề ườ
Kỹ thuật soạn thảo văn bản - Trang 2
Kỹ thuật soạn thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 9 10 945