Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soản thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách viết biên bản
1. Vai trò của biên bản:
Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra.
Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ
minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Vì vậy, biên bản phải mô tả lại các sự việc
hiện tượng kịp thời, tại chỗ với đầy đủ, chi tiết mọi tình tiết khách quan, không bình
luận thêm bớt thì mới bảo đảm được vai trò cung cấp thông tin để làm cơ sở cho các
quyết định xử lý, hoặc minh chứng cho các nhận định kết luận khác.
2. Yêu cầu của một biên bản:
- Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
- Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
- Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.
- Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ
lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Đòi hỏi trách nhiệm cao ở người lập và những
người có trách nhiệm ký chứng nhận biên bản. Thông tin muốn chính xác có độ tin
cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách
quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu
trách nhiệm.
3. Cách xây dựng bố cục:
Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ.
- Tên văn bản và trích yếu nội dung.
- Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
- Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).
- Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).
- Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).
- Thủ tục ký xác nhận.
4. Phương pháp ghi chép biên bản:
Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra như: đại hội, việc xác nhận một sự
kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm, ghi lời cung, lời tố

cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản… thì phải ghi đầy đủ,
chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề
trọng tâm của sự kiện. Nếu là lời nói trong cuộc họp, hội nghị quan trọng, lời cung,
lời khai… phải ghi nguyên văn, đầy đủ và yêu cầu người nói nghe lại và xác nhận
từng trang.
Trong các sự kiện thông thường khác: như biên bản cuộc họp định kỳ, họp thảo luận
nhiều phương án, biện pháp để lựa chọn, họp tổng bình xét… có thể áp dụng cách
ghi tổng hợp: tức là trong biên bản chỉ cần ghi những nội dung quan trọng một cách
đầy đủ nguyên văn, còn những nội dung thông thường khác có thể ghi tóm tắt những
ý chính, nhưng luôn luôn phải quán triệt nguyên tắc trung thực, không suy diễn ch ủ
quan.
Phần kết thúc văn bản: phải ghi thời gi...
Cách viết biên bản
1. Vai trò c a biên b n :
Biên b n là lo i v n b n ghi chép l i nh ng s vi c ã x y ra ho c ang x y ra. ă đ đ
Biên b n không có hi u l c pháp lý thi hành mà ch y u c dùng làm ch ng c để ế đượ
minh ch ng các s ki n th c t ã x y ra. Vì v y, biên b n ph i mô t l i các s vi c ế đ
hi n t ng k p th i, t i ch v i y , chi ti t m i tình ti t khách quan, không bình ượ ớ đầ đ ế ế
lu n thêm b t thì m i b o m c vai trò cung c p thông tin làm c s cho các đả đượ để ơ
quy t nh x lý, ho c minh ch ng cho các nh n nh k t lu n khác.ế đị đị ế
2. Yêu c u c a m t biên b n :
- S li u, s ki n ph i chính xác, c th .
- Ghi chép trung th c, y không suy di n ch quan. đầ đủ
- N i dung ph i có tr ng tâm, tr ng i m. đ
- Th t c ch t ch , thông tin có tin c y cao (n u có tang v t, ch ng c , các ph đ ế
l c di n gi i ph i gi kèm biên b n). òi h i trách nhi m cao ng i l p và nh ng Đ ườ
ng i có trách nhi m ký ch ng nh n biên b n. Thông tin mu n chính xác có tin ườ độ
c y cao ph i c c cho m i ng i có m t cùng nghe, s a ch a l i cho khách ả đượ đọ ườ
quan, úng n và t giác (không c c ng b c) ký vào biên b n cùng ch u đ đắ đượ ưỡ để
trách nhi m.
3. Cách xây d ng b c c :
Trong biên b n ph i có các y u t c b n sau: ế ơ
- Qu c hi u và tiêu ng .
- Tên v n b n và trích y u n i dung.ă ế
- Ngày tháng… n m… gi … (ghi r t c th th i gian gi phút l p biên b n).ă
- Thành ph n tham d (ki m tra, xác nh n s ki n th c t d h i h p…). ế
- Di n bi n s ki n th c t (ph n n i dung). ế ế
- Ph n k t th c (ghi th i gian và lý do). ế
- Th t c ký xác nh n.
4. Ph ng pháp ghi chép biên b nươ :
Các s ki n th c t có t m quan tr ng x y ra nh : i h i, vi c xác nh n m t s ế ư đạ
ki n pháp lý, vi c ki m tra hành chính, khám xét, khám nghi m, ghi l i cung, l i t
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Trang 2
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật soản thảo văn bản 9 10 276