Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soản thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách viết thông báo
1. Xây dựng bố cục thông báo:
Bản thông báo cần có các yếu tố:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ.
- Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.
- Tên cơ quan thông báo.
- Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.
- Nội dung thông báo.
- Ký đóng dấu cơ quan.
- Nơi nhận.
2. Cách viết nội dung thông báo:
- Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.
Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý
do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản. Loại thông báo nhằm giới
thiệu các đạo luật hay chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng
ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.
- Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển biết để tập trung dự khóa học đúng thời
gian, địa điểm. Ngoài ra phần kết thúc không yêu cầu lời lẽ xã giao kiểu công văn
hoặc xác định trách nhiệm thi hành như văn bản pháp quy.
- Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các
trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào
tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính... ở các cơ quan
được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

(Theo Cẩm Nang Thư Ký)

...
Cách viết thông báo
1. Xây d ng b c c thông báo :
B n thông báo c n có các y u t : ế
- Qu c hi u và tiêu ng .
- a danh và ngày tháng n m ra thông báo.Đị ă
- Tên c quan thông báo.ơ
- Tên v n b n (thông báo) và trích y u n i dung.ă ế
- N i dung thông báo.
- Ký óng d u c quan.đ ơ
- N i nh n.ơ
2. Cách vi t n i dung thông báoế :
- Có th chia các thông báo có nhi u n i dung thành các m c, các i u cho d nh . đ ề
Trong thông báo c n c p ngay vào n i dung c n thông tin mà không c n nêu lý đề
do, c n c , ho c nêu tình hình chung nh các v n b n. Lo i thông báo nh m gi i ă ư ă
thi u các o lu t hay ch tr ng, chính sách thì ph i nêu rõ tên, s và ngày tháng đạ ươ
ban hành v n b n ó tr c khi nêu nh ng n i dung khái quát.ă đ ướ
- Thông báo cho các thí sinh trúng tuy n bi t t p trung d khóa h c úng th i ế để đ
gian, a i m. Ngoài ra ph n k t thúc không yêu c u l i l xã giao ki u công v n đ đ ế ă
ho c xác nh trách nhi m thi hành nh v n b n pháp quy. đị ư ă
- Ph n i di n ký thông báo: không b t bu c ph i là th tr ng c quan, mà các đạ ưở ơ
tr ng phó phòng ban có trách nhi m v các l nh v c trên nh : phòng giáo v , ào ưở ĩ ư đ
t o các tr ng, v n phòng hay phòng t ch c, phòng hành chính... các c quan ườ ă ơ
c quy n ký và tr c ti p thông báo d i danh ngh a th a l nh th tr ng c quan.đượ ế ướ ĩ ư ơ
(Theo Cẩm Nang Thư Ký)
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỹ thuật soản thảo văn bản 9 10 482