Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soản thảo văn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Duyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công văn là gì?
1. Vai trò của công văn:
- Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà
nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và
các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công
văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng
và nhiệm vụ của mình.
2. Những yêu cầu khi soạn thảo công văn:
- Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự vụ.
- Viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, ý tưởng phải sát với chủ đề.
- Dùng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc, có sức thuyết phục cao.
- Có thể thức đúng quy định của pháp luật Nhà nước đặc biệt phải có trích yếu công
văn dù là công văn khẩn (theo bản điều lệ về công tác công văn giấy tờ của Phủ Thủ
Tướng).
3. Xây dựng bố cục một công văn:
Thông thường bố cục một công văn phải có các yếu tố sau:
+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
+ Địa danh và thời gian gửi công văn.
+ Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.
+ Chủ đề nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).
+ Số và ký hiệu của công văn.
+ Trích yếu nội dung.
+ Nội dung công văn.
+ Chữ ký, đóng dấu.
+ Nơi gửi.

(Theo Cẩm Nang Thư Ký).

...
Công văn là gì?
1. Vai trò c a công v n ă :
- Công v n là hình th c v n b n hành chính dùng ph bi n trong các c quan, t ă ă ế ơ
ch c, doanh nghi p. Công v n là ph ng ti n giao ti p chính th c c a c quan Nhà ă ươ ế ơ
n c v i c p trên, c p d i và v i công dân. Th m chí trong các t ch c xã h i và ướ ướ
các doanh nghi p trong ho t ng hàng ngày c ng ph i so n th o và s d ng công độ ũ
v n th c hi n các ho t ng thông tin và giao d ch nh m th c hi n các ch c n ngă để độ ă
và nhi m v c a mình.
2. Nh ng yêu c u khi so n th o công v n ă :
- M i công v n ch ch a ng m t ch , nêu rõ ràng và thu n nh t s v . ă đự đề
- Vi t ng n g n, súc tích, rõ ràng, ý t ng ph i sát v i ch .ế ưở đề
- Dùng ngôn ng l ch s , nghiêm túc, có s c thuy t ph c cao.ữ ị ế
- Có th th c úng quy nh c a pháp lu t Nhà n c c bi t ph i có trích y u công đ đị ướ đặ ế
v n dù là công v n kh n (theo b n i u l v công tác công v n gi y t c a Ph Thă ă đ ă
T ng).ướ
3. Xây d ng b c c m t công v n ă :
Thông th ng b c c m t công v n ph i có các y u t sau:ườ ă ế
+ Qu c hi u và tiêu ng .
+ a danh và th i gian g i công v n.Đị ă
+ Tên c quan ch qu n và c quan ban hành công v n.ơ ơ ă
+ Ch nh n công v n (c quan ho c cá nhân). đề ă ơ
+ S và ký hi u c a công v n. ă
+ Trích y u n i dung.ế
+ N i dung công v n. ă
+ Ch ký, óng d u. đ
+ N i g i.ơ
(Theo Cẩm Nang Thư Ký).
Kỹ thuật soản thảo văn bản - Người đăng: Nguyễn Ngọc Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỹ thuật soản thảo văn bản 9 10 468