Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Được đăng lên bởi phamtantien1994
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM MÔN HỌC

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
(Phiên bản cập nhật ngày 3/12/2009.
Tài liệu phục vụ môn học. Lưu hành nội bộ)

Biên soạn: PGS-TS Trần Xuân Nam
Bộ môn Thông tin,
Khoa Vô tuyến Điện tử
Học viện Kỹ thuật Quân sự

HÀ NỘI 2007

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................ 1
1.1 Mục đích................................................................................................................ 1
1.2 Cài đặt Wireshark.................................................................................................. 3
1.3 Khởi động Wireshark ............................................................................................ 3
1.4 Chạy thử Wireshark .............................................................................................. 5
1.5 Nội dung thí nghiệm cần báo cáo.......................................................................... 8
GIAO THỨC TCP .................................................................................................................. 9
2.1 Mục đích................................................................................................................ 9
2.2 Phương pháp.......................................................................................................... 9
2.3 Chuẩn bị bài thí nghiệm ........................................................................................ 9
2.4
2.5

Nội dung thí nghiệm............................................................................................ 11
Nội dung kết quả thí nghiệm cần nộp ................................................................. 22

GIAO THỨC IP .................................................................................................................... 24
Tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 34
The Transmission Control Protocol.................................................................................. 35
Abstract ............................................................................................................................ 35
A1.1. Introduction ............................................................................................................ 35
A1.2. Connection Establishment and Termination .......................................................... 40
A1.2.1 Three-W...
TÀI LIU THÍ NGHIM MÔN HC
K THUT TRUYN S LIU
(Phiên bn cp nht ngày 3/12/2009.
Tài liu phc v môn hc. Lưu hành ni b)
Biên son: PGS-TS Trn Xuân Nam
B môn Thông tin,
Khoa Vô tuyến Đin t
Hc vin K thut Quân s
HÀ NI 2007
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - Người đăng: phamtantien1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU 9 10 806