Ktl-icon-tai-lieu

Lab Windows Server 2008

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

File Transfer Protocol
I. Giới thiệu:
- FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol - Giao thức truyền file. FTP là một giao thức
truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên đáng tin cậy!
- Giao thức truyền tải file - FTP là công cụ quản lý files giữa các máy. FTP cho phép truyền và
tải files, quản lý thư mục, và lấy mail. FTP không được thiết kế để truy nhập và thi hành files,
nhưng nó là công cụ tuyệt vời để truyền tải files.
- Windows Server 2008 hỗ trợ 2 version FTP servers là FTP 6.0 và FTP 7.5 . Ở version FTP 7.5
được hỗ tăng cường tính bảo mật và công cụ cho nhà quản trị dễ quản lý.
II. Cài đặt và cấu hình:
1. Cài đặt:
* Để cài đặt FTP trên hệ điều hành windows 2008 yêu cầu server đã cài đặt IIS 7.0 (Internet
Information Services).
- Vào “Server Manager” chọn “Roles” – “Web Server(IIS)” – phải chuột chọn “Add Role
Services”:

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Tick chọn “FTP Publishing Service”:

- Khi tick vào “FTP Publishing Service” sẽ có 1 thông báo xuất hiện , thông báo việc cài đặt
các dịch vụ phụ kèm theo:

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Cài đặt hoàn tất:

2. Cấu hình: tạo một FTP site
- Trước tiên , ta tạo thư mục cần public:

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Vào “Start” – “Administrator Tools” - “Internet Information Services (IIS) 6.0
Manager”. Bấm phải chuột vào “FTP Sites” hoặc “Default FTP Site” chọn “New” – “FTP
Site..”

- Điền tên gợi nhớ:

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Nhập IP máy server và dùng port mặc định FTP là 21:

- Chọn các mức bảo vệ file và ngăn chặn truy cập:
· Do not isolate users : cho phép tất cả user đăng nhập vào FTP site
· Isolate users : mỗi user sẽ tự được đưa vào thư mục chỉ định
· Isolate users using Active Directory : Cho phep user đăng nhập vào FTP site nhưng phải
có account ở Active Directory.

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Nhập đường dẫn thư mục cần publish:

- Thiết lập quyền hạn cho người truy cập đối với file:

LiveClub Hoa Sen


Lab Windows Server 2008

Lab #11 – File Transfer Protocol

- Cấu hình hoàn tất :

- Khởi động dịch vụ:

LiveClub Hoa Sen


...
Lab Windows Server 2008 Lab #11 – File Transfer Protocol
LiveClub Hoa Sen
www.liveclubhoasen.net
File Transfer Protocol
I. Gii thiu:
- FTP ch viết tc ca File Transfer Protocol - Giao thc truyn file. FTP mt giao thc
truyn file trên mng da trên chuẩn TCP nên đáng tin cậy!
- Giao thc truyn ti file - FTP công c qun files gia các máy. FTP cho phép truyn
ti files, qun lý thư mc, lấy mail. FTP không được thiết kế đ truy nhp thi hành files,
nhưng nó là công cụ tuyt vời để truyn ti files.
- Windows Server 2008 h tr 2 version FTP servers FTP 6.0 FTP 7.5 . version FTP 7.5
được h tăng cường tính bo mt và công c cho nhà qun tr d qun lý.
II. Cài đặt và cu hình:
1. Cài đặt:
* Để cài đặt FTP trên h điều hành windows 2008 yêu cầu server đã i đặt IIS 7.0 (Internet
Information Services).
- Vào Server Managerchn RolesWeb Server(IIS) phi chut chn Add Role
Services”:
Lab Windows Server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lab Windows Server 2008 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lab Windows Server 2008 9 10 373