Ktl-icon-tai-lieu

LADP

Được đăng lên bởi le_kham
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LDAP
Giới thiệu chung
Ngày

03 23, 2010

Phiên bản

1.0

Trạng thái

Hoàn thành

Tác giả

Trương Thị Mai

Reviewed by

[Name, Position]

Approved by

[Name, Position]

1

Lịch sử thao tác
Ngày

Phiên bản

Mô tả

Tác giả

03 23 2010

1.0

Giới thiệu về Ldap

Trương Thị Mai

2

Mục Lục
1 GIỚI THIỆU......................................................................... 4
1.1 MỤC ĐÍCH...............................................................................................................................................4
1.2 PHẠM VI..................................................................................................................................................4
1.3 ĐỊNH NGHĨA TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................................................4
1.4 TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................................................5
1.5 TỔNG QUAN.............................................................................................................................................5

2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LDAP..............................................6
2.1 GIỚI THIỆU CƠ BẢN.................................................................................................................................6
2.1.1 LDAP - Lightweight Directory Access Protocol.............................................................................6
2.1.2 Phương thức hoạt động của LDAP................................................................................................7
2.1.3 Cấu trúc file Ldif...........................................................................................................................10
2.2 MÔ HÌNH LDAP....................................................................................................................................13
2.2.1 Mô hình thông tin Ldap (LDAP information model).....................................................................13
2.2.2 Mô hình đặt tên Ldap (LDAP naming model)...............................................................................15
2.2.3 Mô hình chức năng Ldap (LDAP function model)........................................................................17
1. Thao tác thẩm tra (LDAP Interrogation).............................................................................................................17
2. Thao tác cập nhật (update)........
LDAP
Giới thiệu chung
Ngày 03 23, 2010
Phiên bản 1.0
Trạng thái Hoàn thành
Tác giả Trương Thị Mai
Reviewed by [Name, Position]
Approved by [Name, Position]
1
LADP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LADP - Người đăng: le_kham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
LADP 9 10 276