Ktl-icon-tai-lieu

LÀM QUEN VỚI WIN CC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SIMATIC HMI

Laøm quen vôùi WinCC
(the Windows Control Center)

MUÏC LUÏC
Trang

1 Höôùng daãn caøi ñaët ...................................................................................... 7

1.1 Caáu hình ñoøi hoûi (hardware) ..................................................................... 7
1.2 Moâi tröôøng hoaït ñoäng ................................................................................ 7
1.3 Caøi ñaët WinCC (Installation)..................................................................... 7
1.3.1 Caøi ñaët WinCC: Ñaêng kí (Registration) ........................................ 8
1.3.2 Caøi ñaët WinCC : Löïa choïn ngoân ngöõ (Language).......................... 9
1.3.3 Caøi ñaët WinCC : Löïa choïn thaønh phaàn (Components)................. 10
1.3.4 Caøi ñaët WinCC : Söï caáp pheùp (Authorization) ............................. 12
1.4 Caøi ñaët WinCC: Moâ phoûng Tag (Tag Simulator) .................................... 12
1.5 Gôõ boû WinCC (Deinstallation) ................................................................ 13
1.6 Xöû lyù söï coá vaø söûa loãi .............................................................................. 14

2 Döï aùn WinCC (Wi nCC project) ........................................................... 15
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

Böôùc 1: Khôûi ñoäng WinCC...................................................................... 15
Böôùc 2: Taïo döï aùn (Project) môùi ............................................................ 15
Böôùc 3: Caøi ñaët boä ñieàu khieån cho PLC ................................................. 17
Tags vaø caùc nhoùm Tags ........................................................................... 19
2.4.1 Böôùc 4 : Taïo Tags noäi (Internal Tags) ......................................... 19
2.4.2 Böôùc 4a: Taïo nhoùm Tag (Tag Group) .......................................... 21
2.4.3 Böôùc 4b: Taïo Tag quaù trình (Process Tags) ................................. 23
Hieäu chænh hình aûnh quaù trình (Process Picture) ..................................... 26
2.5.1 Böôùc 5.1 : Taïo hình aûnh quaù trình .............................................. 26
2.5.2 Cöûa soå Graphics Designer ........................................................... 27
2.5.3 Hình aûnh quaù trình ....................................................................... 29
2.5.4 Böôùc 5.2: Taïo nuùt nhaán (Button) ................................................. 30
2.5.5 Böôùc 5.3: Ñònh daïng hình aûnh quaù...
SIMATIC HMI
Laøm quen vôùi WinCC
(the Windows Control Center)
LÀM QUEN VỚI WIN CC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÀM QUEN VỚI WIN CC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LÀM QUEN VỚI WIN CC 9 10 755