Ktl-icon-tai-lieu

Làm Việc Với SQL

Được đăng lên bởi nguyenphospkt88-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt các câu lệnh TSQL đã học
1) Trên cơ sở dữ liệu (database)
Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,..
Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,..
Các loại tập tin của SQL Server: data file (primary, secondary), log file
Các loại cơ sở dữ liệu của SQL Server: system database, user database

create database: tạo cơ sở dữ liệu
create database HoSoSinhVien
create database HoSoSinhVien
on (name=’HSSV_data’, filename=’c:\HSSV_data.mdf’)
log on (name=’HSSV_log’, filename=’c:\HSSV_log.ldf’)

drop database: xóa cơ sở dữ liệu
drop database HoSoSinhVien

alter database: sửa các thông tin của cơ sở dữ liệu
alter database HoSoSinhVien
modify name = HSSV

exec sp_dboption: sửa các thông tin của cơ sở dữ liệu
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘read only’, ‘true’
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘autoshrink’, ‘true’
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘single_user’

dbcc: điều khiển cơ sở dữ liệu
dbcc shrinkdatabase(HoSoSinhVien, 10)

2) Trên bảng (table)
Nhớ các kiểu số liệu: text, binary, numberic, money, datetime, bit, variant
Nhớ các các ràng buộc: default, check, unique, foreign, primary
Nhớ các kiểu toàn vẹn: entity, domain, referential, user
Nhớ các thuộc tính bổ trợ: identity, null

create table: tạo bảng
Tạo bảng với các cột
create table SinhVien (
MaSV int,
TenSV nchar(50)
)

1

Tạo với các ràng buộc
create table SinhVien (
MaSV int primary key,
TenSV nvarchar(50) not null,
QueQuan int references DiaPhuong(MaDP)
)

drop table: xóa bảng
drop table SinhVien

alter table..add: thêm cột
Thêm cột bằng cách dùng lệnh alter table
alter table SinhVien
add QueQuan int

alter table..drop column: xóa cột
alter table SinhVien
drop column QueQuan

alter table..alter column: thêm thuộc tính not null
alter table SinhVien
alter column TenSV nchar(50) not null

alter table..add primary key: thêm khóa chính
Thêm ràng buộc khóa chính cần phải biến một cột null thành not null trước khi thêm.
Nếu để lệnh chuyển đổi thuộc tính not null ngay cạnh lệnh thêm khóa chính thì phải chèn
từ khóa go vào vì có thể lệnh trên chưa được thực hiện do đó lệnh dưới báo lỗi
alter table SinhVien
alter column MaSV int not null
go
alter table SinhVien
add primary key (MaSV)

alter table..add foreign key: thêm ràng buộc khóa ngoài
alter table SinhVien
add foreign key (QueQuan) references DiaPhuong(MaDP)

2

alter table..add default: thêm ràng buộc mặc định
alter table SinhVien
add default 'khong ten' for TenSV

exec sp_help: xem thông tin ...
Tóm tắt các câu lệnh TSQL đã học
1) Trên cơ sở dữ liệu (database)
Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,..
Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,..
Các loại tập tin của SQL Server: data file (primary, secondary), log file
Các loại cơ sở dữ liệu của SQL Server: system database, user database
create database: tạo cơ sở dữ liệu
create database HoSoSinhVien
create database HoSoSinhVien
on (name=’HSSV_data’, filename=’c:\HSSV_data.mdf’)
log on (name=’HSSV_log’, filename=’c:\HSSV_log.ldf’)
drop database: xóa cơ sở dữ liệu
drop database HoSoSinhVien
alter database: sửa các thông tin của cơ sở dữ liệu
alter database HoSoSinhVien
modify name = HSSV
exec sp_dboption: sửa các thông tin của cơ sở dữ liệu
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘read only’, ‘true’
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘autoshrink’, ‘true’
exec sp_dboption HoSoSinhVien, ‘single_user’
dbcc: điều khiển cơ sở dữ liệu
dbcc shrinkdatabase(HoSoSinhVien, 10)
2) Trên bảng (table)
Nhớ các kiểu số liệu: text, binary, numberic, money, datetime, bit, variant
Nhớ các các ràng buộc: default, check, unique, foreign, primary
Nhớ các kiểu toàn vẹn: entity, domain, referential, user
Nhớ các thuộc tính bổ trợ: identity, null
create table: tạo bảng
Tạo bảng với các cột
create table SinhVien (
MaSV int,
TenSV nchar(50)
)
1
Làm Việc Với SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm Việc Với SQL - Người đăng: nguyenphospkt88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Làm Việc Với SQL 9 10 111