Ktl-icon-tai-lieu

Làm việc với XML trên Android

Được đăng lên bởi vincent_dk
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4091 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Làm vi c v i XML trên Android

Page 1 of 12

Làm vi c v i XML trên Android
M c

: Trung bình

Michael Galpin, Ki n trúc s ph n m m, Ludi Labs
08 01 2010
Android là m t h i u hành ngu n m , hi n i và là SDK cho các thi t b di ng. V i h i u hành
này, b n có th t o ra các ng d ng di ng r t m nh. i u này th m chí còn tr nên h p d n h n n a
khi các ng d ng c a b n có th truy c p các d ch v Web, có ngh a là b n c n s d ng ngôn ng c a
Web là: XML. Trong bài vi t này, b n s th y nhi u l a ch n khác nhau làm vi c v i XML trên
Android và cách s d ng chúng xây d ng các ng d ng Android c a chính b n.

B t

u

Trong bài vi t này, b n h c cách xây d ng các ng d ng Android có th làm vi c v i XML t Internet. Các ng d ng
Android
c vi t b ng ngôn ng l p trình Java™, do v y mà kinh nghi m làm vi c v i công ngh Java là i u c n
ph i có.
phát tri n cho Android, b n s c n n Android SDK. Toàn b mã trình
c trình bày trong bài vi t này
s làm vi c v i b t k phiên b n nào c a Android SDK, nh ng phiên b n SDK 1.5_pre ã
c s d ng phát tri n
mã trình. B n có th phát tri n các ng d ng Android ch! v i SDK và m t trình biên t p v"n b n là , nh ng s d#
dàng h n nhi u n u s d ng Android Developer Tools (ADT), là m t trình b$ sung Eclipse. %i v i bài vi t này,
phiên b n 0.9 c a ADT ã
c dùng v i Eclipse 3.4.2, m t phiên b n Java. Xem Tài nguyên l y các liên k t d n
n t t c các c ng c này.

XML trên Android
N n t ng Android là m t n n t ng phát tri n di ng mã ngu n m . Nó giúp b n truy c p vào t t c các khía c nh c a
thi t b di ng mà nó ch y trên ó, t các
h a c p th p, n ph n c ng nh là thi t b camera trên i n tho i. V i
r t nhi u th có th s d ng Android, có th b n s t h&i t i sao b n c n phi n n XML. ó không ph i vì làm vi c
v i XML r t thú v ; mà là nó ang làm vi c v i nh ng th mà nó kích ho t. XML th 'ng
c dùng nh là m t nh
d ng d li u trên Internet. N u b n mu%n truy c p d li u t Internet, các kh n"ng có th là d li u s
d ng XML.
N u b n mu%n g i d li u n m t d ch v Web, có th b n c(ng c n g i c d li u XML. Nói ng)n g n là n u ng
d ng Android c a b n thúc *y Internet, thì có th b n s c n ph i làm vi c v i XML. Th t may m)n là b n có r t
nhi u l a ch n có s+n làm vi c v i XML trên Android.

Các trình phân tích XML
M t trong nh n u i m l n nh t c a n n t ng Android chính là vi c nó
thúc *y ngôn ng l p trình Java. Android SDK không hoàn toàn cung c p
s+n m i th cho Môi tr 'ng Th'i gian ch y Java (JRE) chu*n c a b n,
nh ng nó l i h, tr m t ph n r t áng k cho nó. N n t ng Java ã và ang
h, tr r t n...
Làm vic vi XML trên Android

Mc : Trung bình
Michael Galpin, Kin trúc s phn mm, Ludi Labs
08 01 2010
Android là mt h iu hành ngun m, hin i và là SDK cho các thit b di ng. Vi h iu hành
này, bn có th to ra các ng dng di ng rt mnh. iu này thm chí còn tr nên hp dn hn na
khi các ng dng ca bn có th truy cp các dch v Web, có ngha là bn cn s dng ngôn ng ca
Web là: XML. Trong bài vit này, bn s thy nhiu la chn khác nhau  làm vic vi XML trên
Android và cách s dng chúng y dng các ng dng Android ca chính bn.
Bt u
Trong bài vit này, bn hc cách xây dng các ng dng Android có th làm vic vi XML t Internet. Các ng dng
Android c vit bng ngôn ng lp trình Java™, do vy mà kinh nghim làm vic vi công ngh Java là iu cn
phi có.  phát trin cho Android, bn s cn n Android SDK. Toàn btrình c trình bày trong bài vit này
s làm vic vi bt k phiên bn nào ca Android SDK, nhng phiên bn SDK 1.5_pre ã c s dng  phát trin
mã trình. Bn có th phát trin các ng dng Android ch! vi SDK và mt trình biên tp v"n bn là , nhng s d#
dàng hn nhiu nu s dng Android Developer Tools (ADT), là mt trình b$ sung Eclipse. %i vi bài vit này,
phiên bn 0.9 ca ADT ã c dùng vi Eclipse 3.4.2, mt phiên bn Java. Xem i nguyên  ly các liên kt dn
n tt c các cng c y.
XML trên Android
N
n tng Android là mt nn tng phát trin di ng mã ngun m. Nó giúp bn truy cp vào tt c các khía cnh ca
thit b di ng mà nó chy trên ó, t các  ha cp thp, n phn cng nh là thit b camera trên in thoi. Vi
rt nhiu th có th s dng Android, có th bn s t h&i ti sao bn cn phin n XML. ó không phi vì làm vic
vi XML rt thú v; mà là nó ang làm vic vi nhng thnó kích hot. XML th'ng c dùng nhmt nh
dng d liu trên Internet. Nu bn mu%n truy cp d liu t Internet, các kh n"ng có thd liu s dng XML.
N
u bn mu%n gi d liu n mt dch v Web, có th bn c(ng cn gi c d liu XML. Nói ng)n gn là nu ng
dng Android ca bn thúc *y Internet, thì có th bn s cn phi làm vic vi XML. Tht may m)n là bn có rt
nhiu la chn có s+n  làm vic vi XML trên Android.
Các trình phân tích XML
Mt trong nhn u im ln nht ca nn tng Android chính là vic nó
thúc *y ngôn ng lp trình Java. Android SDK không hoàn toàn cung cp
s+n mi th choi tr'ng Th'i gian chy Java (JRE) chu*n ca bn,
nhng nó li h, tr mt phn rt áng k cho nó. Nn tng Java ã và ang
h, tr rt nhiu cách khác nhau  làm vic vi XML trong th'i gian nht
nh, và hu ht các API có liên quan n XML ca Java u c h, tr
y  trên Android. Ví d, Simple API ca Java cho XML (SAX) và
Document Object Model (DOM) hin u có s+n trên Android. Nhiu n"m
qua, c hai API này là mt phn ca công ngh Java. Sn ph*m Streaming
API mi ây cho XML (StAX) hin cha có trong Android. Tuy nhiên,
Android li cung cp mt th vin tng ng v m-t chc n"ng. iu
Các t vit tt thông dng
API: Application
programming interface (Giao
din lp trình ng dng)
RSS: Really Simple
Syndication (Giao thc tp
hp thông tin n gin)
SDK: Software Developers
Kit (B dng c cho nhà phát
trin phm mm)
Page
1
of
12
L
à
m vi
c v
i XML tr
ê
n Android
Làm việc với XML trên Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm việc với XML trên Android - Người đăng: vincent_dk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Làm việc với XML trên Android 9 10 308