Ktl-icon-tai-lieu

LAND DESKTOP 2004

Được đăng lên bởi PHAMNGUYEN1988
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 11 lần
H−íng dÉn häc ch−¬ng tr×nh Land desktop
-
1
-
Ch−¬ng I:
ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh b¶n vÏ
I. Giíi thiÖu Land Destktop 2004
:
Land desktop 2004 lµ ch−¬ng tr×nh ®−îc ph¸t triÓn bëi c«ng ty Autodesk cña Mü, c«ng ty
nµy lµ n¬i ® t¹o ra c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm ®−îc sö dông phæ biÕn vÒ c¸c ngµnh: x©y dùng d©n
dông, kiÕn tróc, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vµ hiÖn nay ®ang ®−îc sö dông rÊt nhiÒu ë ViÖt
Nam: Auto Cad (R14, 2000, 2002, 2004, 2005), CAD Overlay, Softdesk…..
Land desktop 2004 lµ ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®−êng theo tiªu chuÈn ASSHTO cña mü ,
ch−¬ng tr×nh ®−îc ph¸t triÓn tõ Softdesk 8.0 vµ ch¹y trªn nÒn Auto Cad 2004. Tuy nhiªn ch−¬ng
tr×nh nµy ®−îc viÕt riªng thµnh mét bé cµi gåm 2 ®Üa cµi riªng biÖt chø kh«ng cÇn cµi trªn nÒn Auto
Cad (® ®−îc cµi s½n). So víi Softdesk 8.0 th× Land desktop 2004 sö dông tiÖn lîi h¬n, dÔ dµng
h¬n.
II. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Land Destktop 2004:
Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Land Destktop 2004: click vao biÓu t−îng cña Land Destktop 2004 ë
ngoµi mµn h×nh Desktop.
NÕu ®Ó chÕ ®é khëi ®éng xuÊt hiªn hép tho¹i Start Up th× sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i sau:
Trong hép tho¹i nµy ta cã thÓ më nh÷ng dù ¸n hoÆc b¶n vÏ gÇn ®©y nhÊt. Ngoµi ra ta còng cã
thÓ chän thÎ Project Management ®Ó t¹o mét dù ¸n míi, copy dù ¸n, ®æi tªn dù ¸n hoÆc lµ xo¸ bá
dù ¸n. §Ó hiÖn lªn hép tho¹i Project Management ngoµi c¸ch chän thÎ New cña hép tho¹i Start
Up th× cßn cã thÓ vµo menu Projects / Project Manager vµ c¶ hai c¸ch trªn ®Òu hiÖn ra hép tho¹i
sau:
LAND DESKTOP 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LAND DESKTOP 2004 - Người đăng: PHAMNGUYEN1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
LAND DESKTOP 2004 9 10 233