Ktl-icon-tai-lieu

lắp ráp

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÁI VĂN HÙNG

Hướng dẫn Catia V5 

Chương II:
Wireframe & Surface
PhÇn nμy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c¸ch vÏ nh÷ng khung, nh÷ng bÒ mÆt d¹ng tÊm
máng cã biªn d¹ng kh«ng ®¬n thuÇn lμ mÆt ph¼ng mμ ®ã cã thÓ lμ nh÷ng bÒ mÆt
cong, mÆt cã biªn d¹ng phøc t¹p trong hÖ trôc to¹ ®é 3 chiÒu.

2.1. Getting Started: Khëi t¹o.
ViÖc b¾t ®Çu khëi t¹o nh÷ng bÒ mÆt d¹ng tÊm, b¹n nªn thùc hiÖn theo lÖnh
t¹o chi tiÕt sau:

2.1.1. Creating Wireframe Construction Elements: Khëi t¹o c¸c bÒ mÆt
c¬ b¶n .
1. Më File GettingStartedWireframeAndSurface.CATPart trong document.

2. NhÊn chuét vμo biÓu t−îng Line

Thaihung_2606@yahoo.com

. Khi ®ã hép tho¹i Line xuÊt hiÖn.

Page 80 

Hướng dẫn Catia V5 

THÁI VĂN HÙNG

3. Dïng chuét nhÊn vμo ®iÓm giao gi÷a phÇn cong vμ phÇn vu«ng trªn tõng chi tiÕt .

4. T−¬ng tù víi c¸c ®iÓm kh¸c trªn hai chi tiÕt.
5. NhÊn OK x¸c ®Þnh hoμn thμnh c«ng viÖc. Khi ®ã b¹n thu ®−îc.

2.1.2.Creating a First Loft Surface: Khëi t¹o bÒ mÆt tÊm cong.
1. NhÊn chuét vμo biÓu t−îng Loft

Thaihung_2606@yahoo.com

. Khi ®ã hép tho¹i Loft xuÊt hiÖn.

Page 81 

Hướng dẫn Catia V5 

THÁI VĂN HÙNG

2. Lùa chän hai ®−êng cong trªn hai chi tiÕt ban ®Çu.

3. B¹n cÇn thay ®æi h−íng cña mòi tªn ph¶i nh− nhau.
4. NhÊn OK x¸c ®Þnh hoμn thμnh c«ng viÖc. Khi ®ã b¹n ®−îc kÕt qu¶.

2.1.3. Creating Two Swept Surfaces: Khëi t¹o bÒ mÆt cong thø hai.
1. NhÊn chuét vμo biÓu t−îng Swept

Thaihung_2606@yahoo.com

. Khi ®ã hép tho¹i Swept xuÊt hiÖn.

Page 82 

THÁI VĂN HÙNG

Hướng dẫn Catia V5 

2. Lùa chän ®−êng th¼ng ®øng trªn chi tiÕt lín lμm Profile.
3. Lùa chän tiÕp ®−êng th¼ng khëi t¹o ban ®Çu ë phÝa d−íi lμm ®−êng dÉn thø
nhÊt (Guide Curve).
4. Lùa chän biªn d¹ng ®−êng cong võa khëi t¹o lμm ®−êng dÉn thø hai (Guide
Curve).

5. KÝch OK x¸c ®Þnh hoμn thμnh c«ng viÖc. Khi ®ã b¹n thu ®−îc kÕt qu¶.

6. Lμm t−¬ng tù nh− trªn víi phÇn cßn l¹i
Thaihung_2606@yahoo.com

Page 83 

Hướng dẫn Catia V5 

THÁI VĂN HÙNG

2.1.4. Joining Surfaces: Nèi mÆt .
1. NhÊn chuét vμo biÓu t−îng Join

. Khi ®ã hép tho¹i Join xuÊt hiÖn

2. Lùa chän bÒ mÆt Loft vμ 2 bÒ mÆt Swept ë trªn.
3. NhÊn chuét vμo OK. Kh ®ã b¹n thu ®−îc kÕt qu¶

2.1.5. Closing the Surfaces: Khëi t¹o bÒ mÆt ®ãng.
1. Lùa chän Part Design from the Start -> Mechanical Design tõ menu.
2. NhÊn chuét vμo biÓu t−îng Close Surface

. Khi ®ã hép tho¹i Close Surface

xuÊt hiÖn.

Thaihung_2606@yahoo.com

Page 84 

Hướng dẫn Catia V5 

THÁI VĂN HÙNG

3.KÝch chuét vμo OK. Khi ®ã ta cã kÕt qu¶.

2.2. Basic Tasks.
PhÇn nμy giíi thiÖu c¸ch khëi t¹o c¸c ®Æ...
THÁI VĂN HÙNG Hướng dn Catia V5
Thaihung_2606@yahoo.com Page80
Chương II:
Wireframe & Surface
PhÇn nμy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c¸ch vÏ nh÷ng khung, nh÷ng bÒ mÆt d¹ng tÊm
máng cã biªn d¹ng kh«ng ®¬n thuÇn lμ mÆt ph¼ng mμ ®ã cã thÓ lμ nh÷ng bÒ mÆt
cong, mÆt cã biªn d¹ng phøc t¹p trong hÖ trôc to¹ ®é 3 chiÒu.
2.1. Getting Started: Khëi t¹o.
ViÖc b¾t ®Çu khëi t¹o nh÷ng t d¹ng tÊm, b¹n nªn thùc hiÖn theo lÖnh
t¹o chi tiÕt sau:
2.1.1. Creating Wireframe Construction Elements: Khëi t¹o c¸c bÒ mÆt
c¬ b¶n .
1. Më File GettingStartedWireframeAndSurface.CATPart trong document.
2. NhÊn chuét vμo biÓu tîng Line
. Khi ®ã hép tho¹i Line xuÊt hiÖn.
lắp ráp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lắp ráp - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
lắp ráp 9 10 698