Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Access với DAO

Được đăng lên bởi hoanggiathanhsingles
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương Mười Lăm - Lập trình với kỹ thuật DAO
Reference DAO
Trong bài nầy ta sẽ học những cách lập trình căn bản với MS Access database qua
kỹ thuật DAO mà không cần dùng đến Control Data như trong bài trước. Ta sẽ
cần đến vài Objects trong thư viện DAO, do đó nếu bạn mở một dự án VB6 mới thì
hãy dùng Menu Command Project | References... để chọn Microsoft DAO 3.51
Object Library bằng cách click cái checkbox bên trái như trong hình dưới đây. (Một
cách để nhớ tên của Object nầy là nhớ câu "thằng cha cua ĐÀO 35 con dê").

Sau đó trong code của Form chính ta sẽ declare variable myDatabase cho một
instance của DAO database và variable myRS cho một DAO recordset. Ở đây ta nói
rõ Database và Recordset là thuộc loại DAO để phân biệt với Database và Recordset
thuộc loại ADO (ActiveX Data Object) sau nầy. Để ý là Intellisense giúp ta trong
lúc viết code:

Bây giờ bạn hãy đặt lên Form chính, tên frmDAO, 4 labels với captions: Title, Year
Published, ISBN và Publisher ID. Kế đó cho thêm 4 textboxes tương ứng và đặt tên

chúng là txtTitle, txtYearPublished, txtISBN và txtPublisherID.
Điều ta muốn làm là khi Form mới được loaded, nó sẽ lấy về từ database một
Recordset chứa tất cả records trong table Titles theo thứ tự về mẫu tự (alphabetical
order) của field Title và hiển thị record đầu tiên.

Dùng keyword SET
Chuyện trước hết là mở một Database Object dựa vào tên đầy đủ (full path name)
của Access database:
' Open main database
Set myDB = OpenDatabase(AppFolder & "BIBLIO.MDB")

Để ý chữ Set trong câu code trên. Đó là vì myDB là một Pointer đến một Object.
Mặc dầu từ rày về sau ta sẽ dùng myDB như một Database theo cách giống như bất
cứ variable thuộc data type nào khác, nhưng khi chỉ định lần đầu là nó từ đâu đến thì
ta dùng chữ Set, để nói rằng thật ra myDB không phải là Object Database, nhưng là
Pointer đến Object Database. Điểm nầy càng nói đến càng khó hiểu.
Đại khái là VB6 runtime dynamically allocates (dành ra cho khi cần) một phần trong
bộ nhớ (memory) để chứa Object Database khi ta nhận được nó từ execution của
Method OpenDatabase. Dầu vị trí chỗ chứa Object Database trong bộ nhớ không
nhất định, nhưng vì ta nắm cái cán chỉ đến vị trí ấy nên ta vẫn có thể làm việc với
nó một cách bình thường. Cái cán ấy là value (trị số) của variable myDB. Vì value
nầy không phải là Object, nhưng nó chứa memory address chỉ đến (point to hay
refer to) Object Database, nên ta gọi nó là Pointer.
Lập trình dùng Pointer nói chung rất linh động là hiệu năng trong các ngôn ngữ như
C, P...
Ch ng M i Lăm - L p tnh v i k thu t DAOươ ườ
Reference DAO
Trong bài n y ta s h c nh ng cách l p trình căn b n v i MS Access database qua
k thu t DAO mà không c n dùng đ n ế Control Data nh trong bài tr c. Ta sư ướ
c n đ n vài Objects trong th vi n DAO, do đó n u b n m m t d án VB6 m i thì ế ư ế
hãy dùng Menu Command Project | References... đ ch n Microsoft DAO 3.51
Object Library b ng cách click cái checkbox bên trái nh trong hình d i đây. (M t ư ướ
cách đ nh tên c a Object n y là nh câu "th ng cha cua ĐÀO 35 con dê" ).
Sau đó trong code c a Form chính ta s declare variable myDatabase cho m t
instance c a DAO database và variable myRS cho m t DAO recordset. đây ta nói
rõ Database và Recordset là thu c lo i DAO đ phân bi t v i Database và Recordset
thu c lo i ADO (ActiveX Data Object) sau n y. Đ ý là Intellisense giúp ta trong
lúc vi t code: ế
Bây gi b n hãy đ t lên Form chính, tên frmDAO, 4 labels v i captions: Title, Year
Published, ISBNPublisher ID. K đó cho thêm 4 textboxes t ng ng và đ t tênế ươ
Lập trình Access với DAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Access với DAO - Người đăng: hoanggiathanhsingles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình Access với DAO 9 10 702