Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình android

Được đăng lên bởi socnhocuame
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
P TRÌNH TRÊN THI T BI DI

NG

1. Gi i thi u Java và ng d ng l p trình trên thi t b di ng
1.1 Gi i thi u v Java
Vào nh ng n m 1990, Java
c ra i t d án xanh và ban u
c xây d ng
kii m
sóat các thí b dân d ng và m t s thi t b c m tay. Java
c xây d ng ch y u d a trong b
công c phát tri n (Java Development Kit – JDK) nh là th vi n chu n trong ó ch a trình
biên d ch, trình thông d ch,… ây chính là n n t ng cho vi c phát tri n ng d ng Java. Hi n
nay các nhà phát tri n ã xây d ng nhi u nhánh m i cho Java nh :
J2EE ( Java 2 Platform Enterprise Edition): Phiên b n dành cho máy ch l n v i s c
nh x lý và dung l ng b nh l n.
J2SE ( Java 2 Platform Standard Edition): Phiên b n chu n ch y trên các máy PC và
laptop.
J2ME ( Java 2 Platform Micro Edition): là phiên b n rút g n c a Java cho các thi t di
ng gi i h n v b nh và b x lý.
1.2

ng d ng l p trình trên thi t b di ng b ng J2ME
c tiêu c a c a J2ME là cho phép ng i l p trình vi t các ch ng trình ng d ng ng l p
i thi t b di ng, không c n quan tâm n ph n c ng. J2ME
c xây d ng b ng các t ng
khác nhau gi u i vi c th c hi n ph n c ng kh i nhà phát tri n. Sau ây là các t ng c a
j2ME
c xây d ng trên CLDC:
Hi n tr ng
MIDP- Mobile
Information
DeviceProfile

Các API khác

u hình
CLCD-( Connected Limited Device Configuration)
Máy o Java
Ph n c ng thi t b
ng ph n c ng thi t b : ây là thi t b di ng v i c u hình ph n c ng c a nó nh b nh ,
c
x lý. Các thi t b di ng khác nhau có th có các b x lý khác nhau v i các mã l nh khác
nhau. M c tiêu c a J2ME là cung c p m t chu n cho t t c các l ai thi t b di ng khác nhau.
ng máy o Java: Khi mã ngu n Java
c biên d ch nó
c chuy n i thành mã
bytecode. Mã bytecode này sau ó
c chuy n thành mã ngôn ng máy c a thi t b di ng. T ng
máy o java bao g m KVM ( K virtual Machine) là b biên d ch mã bytecode có nhi m v chuy n
mã bytecode c a ch ng trình Java thành ngôn ng máy ch y trên thi t b di ng. t ng này cung
p m t s chu n hóa cho các thi t b di ng
ng d ng J2ME sau khi ã biên d ch có th h at
ng trên b t k thi t b di ng nào có J2ME KVM.

1

ng c u hình : ng c u hình c a CLDC nh ngh a giao di n ngôn ng Java c b n
cho phép ch ng trình java ch y trên thi t b di ng. ây là m t t p các API nh ngh a lõi c a
ngôn ng J2ME . Ng i l p trình có th s d ng các l p và ph ng th c c a các API này tuy nhiên
các API h u d ng h n
c ch a trong t ng hi n tr ng.
ng hi n tr ng: T ng này cung c p các API h u d ng h n cho ng i l p trình. M c ích
a hi n tr ng là xây trên l p c u hình và cung c p nhi u th vi n ng d ng h n. MIDP nh n...
1
P TRÌNH TRÊN THIT BI DI NG
1. Gii thiu Java và ng dng lp trình trên thit b di ng
1.1 Gii thiu v Java
Vào nhng nm 1990, Java c ra i t d án xanh và ban u c xây dng  kiim
sóat các thí b dân dng và mt s thit b cm tay. Java c xây dng ch yu da trong b
công c phát trin (Java Development Kit – JDK) nh là th vin chun trong ó cha trình
biên dch, trình thông dch,… ây chính là nn tng cho vic phát trin ng dng Java. Hin
nay các nhà phát trin ã xây dng nhiu nhánh mi cho Java nh:
J2EE ( Java 2 Platform Enterprise Edition): Phiên bn nh cho máy ch ln vi sc
nh x lý dung lng b nh ln.
J2SE ( Java 2 Platform Standard Edition): Phiên bn chun chy trên các máy PC
laptop.
J2ME ( Java 2 Platform Micro Edition): phiên bn rút gn ca Java cho các thit di
ng gii hn v b nhb x lý.
1.2 ng dng lp trình trên thit b di ng bng J2ME
c tiêu ca ca J2ME là cho phép ngi lp trình vit các chng trình ng dng ng lp
i thit b di ng, không cn quan tâm n phn cng. J2ME c xây dng bng các tng
khác nhau  giu i vic thc hin phn cng khi nhà phát trin. Sau ây là các tng ca
j2ME c xây dng trên CLDC:
ng phn cng thit b: ây là thit b di ng vi cu hình phn cng ca nó nh b nh,
c x. Các thit b di ng khác nhau có th có các b xkhác nhau vi các mã lnh khác
nhau. Mc tiêu ca J2ME là cung cp mt chun cho tt c các lai thit b di ng khác nhau.
ng máy o Java: Khi mã ngun Java c biên dch c chuyn i thành mã
bytecode. Mã bytecode này sau ó c chuyn thành mã ngôn ng máy ca thit b di ng. Tng
máy o java bao gm KVM ( K virtual Machine) là b biên dch mã bytecode có nhim v chuyn
mã bytecode ca chng trình Java thành ngôn ng máy  chy trên thit b di ng. tng này cung
p mt s chun hóa cho các thit b di ng ng dng J2ME sau khi ã biên dch có th hat
ng trên bt k thit b di ng nào có J2ME KVM.
Phn cng thit b
Máy o Java
u hình
CLCD-( Connected Limited Device Configuration)
Hin trng
MIDP- Mobile
Information
DeviceProfile
Các API khác
Lập trình android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình android - Người đăng: socnhocuame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lập trình android 9 10 489