Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Hưng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Elementary Programming with C

Assignment
for

Elementary Programming
with C
Curriculum Code: 2101
Assignment Code: 01_New

Issue Date: October 2010
Ver.1.0

© 2010 FPT Aptech

Page 1

Assignment
Elementary Programming with C

ACCP i7.1

Amendment Record

Version No.

Effective Date

Change

Change Note

By

1.0

October 2010

New

-

Ngô Hồng Sơn

Issue Date: October 2010
Ver.1.0

© 2010 FPT-Aptech

Page 2

Assignment
Elementary Programming with C

ACCP i7.1

C Assignment
MỤC TIÊU
1.
2.
3.
4.
5.

Học cách tổ chức một chương trình với nhiều chức năng.
Học cách kết hợp các kiến thức đã học về vòng lặp, mảng, hàm, struct…
Học cách lưu trữ và thao tác với file.
Học cách gỡ lỗi chương trình.
Tạo hứng thú xây dựng những chương trình hoàn chỉnh hơn.

YÊU CẦU CHUNG
Xây dựng một chương trình đơn giản để quản lý nhân sự.
MÔ TẢ YÊU CẦU
Chương trình gồm có các chức năng chính sau:
 Quản lý danh sách nhân viên
 Thống kê thông tin nhân viên
CHI TIẾT
Gợi ý cách hoạt động của chương trình như sau:
--Chào mừng đến với chương trình quản lý nhân sự----=================================
 1. Quản lý danh sách nhân viên
 2. Thống kê thông tin nhân viên
 0. Thoát
#Chọn:1
=================================
 1. Thêm mới nhân viên
 2. Cập nhật danh sách nhân viên
 3. Xóa nhân viên từ danh sách
 4. Xem danh sách nhân viên
 0. Trở về menu chính.
#Chọn:1
=====Thêm mới một nhân viên=======
 Nhập Mã nhân viên: B00...
 Nhập tên nhân viên: Nguyễn …
 Lương: 500$
 Phụ cấp: 70$
 Bạn muốn tiếp tục?(Y/N)N
=================================
 1. Thêm mới nhân viên
 2. Cập nhật danh sách nhân viên
 3. Xóa nhân viên từ danh sách
 4. Xem danh sách nhân viên
 0. Trở về menu chính.
#Chọn:2
======Cập nhật danh sách nhân viên=================

Issue Date: October 2010
Ver.1.0

© 2010 FPT-Aptech

Page 3

Assignment
Elementary Programming with C

ACCP i7.1








Nhập Mã nhân viên: B00….
Sửa Tên nhân viên: Tran…
Sửa lương: 600$
Sửa phụ cấp: 80$
Bạn có muốn cập nhật thông tin?(Y/N) Y
Thông tin đã được cập nhật!
Bạn muốn tiếp tục?(Y/N) N
=================================
 1. Thêm mới nhân viên
 2. Cập nhật danh sách nhân viên
 3. Xóa nhân viên từ danh sách
 4. Xem danh sách nhân viên
 0. Trở về menu chính.
#Chọn:3
======Xóa nhân viên từ danh sách=================
 Nhập Mã nhân viên: B00….
 Tên nhân viên: Tran…
 Lương: 300$
 Phụ cấp: 40$
 Bạn có muốn xóa thông tin?(Y/N) Y
 Thông tin đã được xóa!
 Bạn muốn tiếp tục?(Y/N) N
=================================
 1. Thêm m...
Elementary Programming with C
Issue Date: October 2010 © 2010 FPT Aptech Page 1
Ver.1.0
Assignment
for
Elementary Programming
with C
Curriculum Code: 2101
Assignment Code: 01_New
Lập trình C - Trang 2
Lập trình C - Người đăng: Nguyễn Đức Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình C 9 10 836