Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C

Được đăng lên bởi Minhcoit1
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

GIÁO TRÌNH

TIN HỌC CƠ SỞ A
(Ngôn ngữ lập trình C)

~*~
ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG

Lưu hành nội bộ

Mục lục
CHƯƠNG 6. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C ................................ 1 
6.1
GIỚI THIỆU .................................................................................... 1
6.2
BỘ TỪ VỰNG CỦA C ......................................................................... 3
6.3
CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C .................................................. 5
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ............................................................................. 7
CHƯƠNG 7. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ .................................................... 9 
7.1
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ ................................................................ 9
7.2
BIẾN, HẰNG, CÂU LỆNH VÀ BIỂU THỨC .......................................... 11
7.3
CÁC LỆNH NHẬP XUẤT ................................................................... 21
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ........................................................................... 25
CHƯƠNG 8. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN VÀ RẼ NHÁNH ................................ 26 
8.1
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF… ELSE ..................................................... 26
8.2
CÂU LỆNH RẼ NHÁNH SWITCH....................................................... 29
8.3
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN VÀ RẼ NHÁNH ......... 32
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ........................................................................... 33
CHƯƠNG 9. CÂU LỆNH LẶP ...................................................................... 34 
9.1
CÂU LỆNH FOR .............................................................................. 34
9.2
CÂU LỆNH WHILE .......................................................................... 37
9.3
CÂU LỆNH DO… WHILE.................................................................. 40
9.4
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC CÂU LỆNH LẶP .................................. 42
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ........................................................................... 42
CHƯƠNG 10. HÀM .................................................................................... 44 
10.1
KHÁI NIỆM ............................................................................... 44
10.2
CÚ PHÁP .................................................................................. 45
10.3
TẦM VỰC CỦA BIẾN VÀ HÀM ..................................................... 47
10.4
THAM SỐ VÀ LỜI GỌI HÀM ............
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
GIÁO TRÌNH
TIN HC CƠ S A
(Ngôn ng lp trình C)
~*~
ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG
Lưu hành ni b
Lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C - Người đăng: Minhcoit1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Lập trình C 9 10 929