Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1:

Tổng quan về ngôn ngữ
lập trình C

NỘI DUNG
Lập

trình và ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình C
Các thành phần cơ bản của C
Cấu trúc của một chương trình C
Biên dịch chương trình C

LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH
Thuật

toán
Khái niệm lập trình
Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ máy(machine language)
Hợp ngữ(assembly language)
Ngôn ngữ cấp cao(high-level language)
Chương

trình dịch

Trình biên dịch(compiler)
Trình thông dịch(interpreter)

LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH
 Thực

thi theo cơ chế của trình biên dịch

Chương
trình nguồn

Trình biên
dịch

Chương
trình đích

Dữ liệu

Chương
trình đích

Kết quả

 Thực

thi theo cơ chế của trình thông dịch

Chương
trình nguồn
Dữ liệu

Trình thông
dịch

Kết quả

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Giới

thiệu

Brian W.Kernighan và Dennis M.Richie phát
triển tại phòng thí nghiệm BELL vào đầu năm
1970, hoàn thành năm 1972
Dựa trên ngôn ngữ BCPL(Basic Combined
Programming Language) và ngôn ngữ B
Được sử dụng lần đầu tiên trên hệ thống cài
đặt hệ điều hành Unix
1978: C được giới thiệu trong “Ngôn ngữ lập
trình C” và 1989 ANSI công bố phiên bản
chuẩn hóa của C: ANSI C

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Đặc

điểm của ngôn ngữ C:

Ngôn ngữ lập trình bậc cao, có khả năng thực
hiện các thao tác như Assembly
Là ngôn ngữ lập trình cấu trúc, phân biệt chữ
hoa và chữ thường
Có tính khả chuyển và linh hoạt cao.
Dễ dàng tương thích
C thường được sử dụng để lập trình hệ thống(
Unix hầu như được viết bằng C)

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN
CỦA C
Tập

kí tự, từ khóa(keyword), định danh
(identifier)
Các kiểu dữ liệu
Biến, hằng số
Hàm, biểu thức
Câu lệnh, chú thích(comment)

TỪ KHÓA(KEYWORD)
 Được

định nghĩa sẵn trong mỗi ngôn ngữ lập

trình
 Dùng cho các mục đích xác định:
 Đặt tên cho các kiểu dữ liệu: int, long, double,
float, bool…
Mô tả lệnh, các cấu trúc điều khiển: if, for, while,
case…
 Chú

ý:

Các từ khóa trong C đều được viết bằng chữ
thường
Không được sử dụng từ khóa để đặt tên biến hoặc
tên hàm

TỪ KHÓA(KEYWORD)
auto

const

double

float

int

short

struct

unsigned

break

continue

else

for

long

signed

switch

void

case

default

enum

goto

register

sizeof

typedef

volatile

char

do

extern

if

return

static

union

while

ĐỊNH DANH(IDENTIFIER)
 Gọi

tên các đối tượng trong chương trình:
biến, hằng, hàm, kiểu dữ liệu…
 Qui tắc đặt tên định danh trong C:
Các kí tự được phép sử dụng: chữ cái, chữ số, dấu
gạch dưới “_”
Bắt đầu bằng chữ cái hoặc “_”, không được bắt
đầu bằng chữ số
 Ví

d...
Chương 1:
Tổng quan về ngôn ngữ
lập trình C
lập trình c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
lập trình c 9 10 309