Ktl-icon-tai-lieu

lap trinh c# bằng console

Được đăng lên bởi Hoài Phương
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAC LUONG
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main1(string[] args)
{
float bacluong, phucap;
int ngaycong ,NC;
Console.Write(" nhap bac luong :");
bacluong = float.Parse(Console.ReadLine());
Console .Write ("nhap ngay cong:");
ngaycong=int.Parse (Console .ReadLine ());
Console.Write ("phu cap: ");
phucap = float.Parse(Console.ReadLine());
if (ngaycong >= 25)
NC = (ngaycong - 25) * 2 + 25;
else
NC = ngaycong;
Console.Write("tien: {0.000}", bacluong * 1030000 * NC +
phucap);
Console.ReadKey ();
}
}
}
====================================================================
=
DIEM
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
float d;
Console.Write("nhap diem");
do
d= float.Parse(Console.ReadLine());
while ((d < 1) || (d > 10));
if ( d <5)
Console.WriteLine("yeu");
else
if ( d < 7)
Console.WriteLine("trungbinh");
else
if ( d< 8)
Console.WriteLine("kha");
else
if ( d< 9.5)

Console.WriteLine("gioi");
else
Console.WriteLine("xuatsac");
Console.ReadLine();
}
}

}
====================================================================
===
Ngay thang
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int songay=0,thang, nam;
Console.Write("nhap thang");
thang = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("nhap nam");
nam = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (thang)
{
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
songay = 31;
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:
songay = 30; break;

case 2:
if ((nam % 4) == 0)
songay = 29;
else
songay = 28;
break;
}
Console.WriteLine(" thang ={0} nam={1} so ngay cua
thang={2}", thang, nam, songay);
Console.ReadLine();
}
}
}
=================================================================
Mang 1 chieu
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] a;
int n, i,b;
Console.Write("nhap so phan tu");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
a = new int[n];
for (i = 0; i < n; i++)
{
Console.WriteLine("nhap mang thu nhat [{0}]", i);
a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
for (i = 0; i < n; i++)

}

Console.Write("{0}\t", a[i]);
Console.ReadKey();

}

}
====================================================================
Tien luong
using S...
BAC LUONG
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main1(string[] args)
{
float bacluong, phucap;
int ngaycong ,NC;
Console.Write(" nhap bac luong :");
bacluong = float.Parse(Console.ReadLine());
Console .Write ("nhap ngay cong:");
ngaycong=int.Parse (Console .ReadLine ());
Console.Write ("phu cap: ");
phucap = float.Parse(Console.ReadLine());
if (ngaycong >= 25)
NC = (ngaycong - 25) * 2 + 25;
else
NC = ngaycong;
Console.Write("tien: {0.000}", bacluong * 1030000 * NC +
phucap);
Console.ReadKey ();
}
}
}
====================================================================
=
DIEM
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
float d;
Console.Write("nhap diem");
do
d= float.Parse(Console.ReadLine());
while ((d < 1) || (d > 10));
if ( d <5)
Console.WriteLine("yeu");
else
if ( d < 7)
Console.WriteLine("trungbinh");
else
if ( d< 8)
Console.WriteLine("kha");
else
if ( d< 9.5)
lap trinh c# bằng console - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lap trinh c# bằng console - Người đăng: Hoài Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
lap trinh c# bằng console 9 10 516