Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c - Các cấu trúc điều khiển

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2:
Các cấu trúc điều khiển

NỘI DUNG
niệm lập trình cấu trúc
Dựa trên 3 cấu trúc:
Khái

Cấu trúc tuần tự
Cấu trúc rẽ nhánh
Cấu trúc lặp

Các

goto

lệnh nhảy: break, continue, return,

LẬP TRÌNH CẤU TRÚC
thư của Dijkstra về sự nguy hại của lệnh
GOTO đã đánh dấu sự bắt đầu của kĩ thuật
lập trình cấu trúc
 Là tập con của lập trình thủ tục
 Đi đôi với phương pháp phân tích “topdown”
 Gồm ba cấu trúc cơ bản:
 Lá

Tuần tự(Sequence)
Rẽ nhánh(Decision, Selection)
Lặp(Loop,Iteration)

CẤU TRÚC TUẦN TỰ
#include <stdio.h>
using namespace std;
Statement 1

Statement 2

Statement 3

SEQUENCE

int main()
{
int a,b;
printf(“Enter first number: ”);
scanf(“%d”,&a);
printf(“Enter second number: ”);
scanf(“%d”,&b);
printf(“Sum: %d”,a + b);
getch();
return 0;
}

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
IF-ELSE
if (condition)
statement;

R
FALSE

PROCESS D

SELECTION

TRUE

PROCESS C

if( x == 5)
printf(“x is 5”);

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
IF-ELSE
if (condition)
{
statement1;
statement2;
}

if( x == 5)
{
printf(“x is”);
printf(“5”);
}

if (condition1)
{
if(condition2)
statement1;
if(condition3)
statement2;
else
statement3;
statement4;
}

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
IF-ELSE
IF-ELSE-IF
IF-ELSE

if (condition)
statement1;
else
statement2;

if( x == 5)
printf(“x is 5”);
else
printf(“x is not 5”

if (condition)
statement;
else if(condition)
statement;
…
else
statement;

if(x > 0)
printf(“x is positive”);
else if(x < 0)
printf(“x is negative”);
else
printf(“x is 0”);

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
SWITCH CASE
Var

Var = Value1

TRUE
Statement

FALSE
Var = Value2

TRUE

Statement

FALSE
……….

Default

TRUE

Statement

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
SWITCH CASE
Cấu trúc của lệnh
switch case
switch(<variable>){
case value1:
{
statement;
}
break;
case value2:
{
statement;
}
break;
default:
statement;
break;
}

Ví dụ:
switch(key){
case ‘A’:
code = 65;
break;
case ‘B’:
code = 66;
break;
default:
code = -1;
break;
}

CẤU TRÚC LẶP


Lệnh while

Cond
TRUE

S

FALSE

while(condition){
// body of loop
}

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n = 10;
while(n > 0)
{
printf("tick %d \n",n);
n--;
}
getch();
return 0;
}

CẤU TRÚC LẶP


Lệnh do-while
do {
// body of loop
} while ( condition );
S

TRUE

Cond
FALSE

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n = 10;
do
{
printf("tick %d \n",n);
n--;
} while(n > 0) ;
getch();
return 0;
}

CẤU TRÚC LẶP


Lệnh for
for(variable initialization; condition;
variable update) {
// body of loop
}

VarInit
Var Upd
Cond
TRUE

S

FALSE

//Exp1
for(n=10; n>0; n--)
{...
Chương 2:
Các cấu trúc điều khiển
lập trình c - Các cấu trúc điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Các cấu trúc điều khiển - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
lập trình c - Các cấu trúc điều khiển 9 10 911