Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c - Cấp phát bộ nhớ động

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5:
Cấp phát bộ nhớ động

Nội dung bài giảng






Tổ chức bộ nhớ của chương trình C
Bộ nhớ động
Các hàm truy xuất bộ nhớ động
- malloc
- calloc
- realloc
- free
Các lỗi về bộ nhớ

Tại sao cần cấp phát bộ nhớ
động?
thước dữ liệu có thể chưa được biết tại
thời điểm dịch
Phụ thuộc vào việc nhập dữ liệu tại thời
điểm chạy
 Phụ thuộc vào kết quả tính toán
Kích thước có thể thay đổi trong quá
trình thực hiện chương trình

Kích

Tại sao cần cấp phát bộ nhớ
động?
ta muốn điều khiển thời gian
sống(lifetime) của dữ liệu được lưu trữ qua
thời gian
Là cơ sở cho hầu hết các cấu trúc dữ liệu
Chúng

Tổ chức bộ nhớ của chương
trình C
Data segment
4210800
4210704
4202496

a
i
b
Code segment

4199090

main

4199056

print
Heap

5778112

10
Stack
segment

2686788
2686784
2686780
2686736

c
d
P : 5778112
val

Tổ chức bộ nhớ của chương
trình C
Data

segment, code segment, stack segment
của một chương trình được gọi là vùng nhớ
tĩnh(static memory).
Chương trình có thể yêu cầu cấp phát vùng
nhớ từ hệ điều hành tại thời điểm
chạy(dynamic memory).

Bộ nhớ động(heap)
với vùng nhớ stack, vùng nhớ heap
lưu trữ dữ liệu mà vòng lặp sống của chúng
bắt đầu từ lúc cấp phát cho đến lúc được
giải phóng một cách tường minh.

Khác

Các hàm truy xuất bộ nhớ
động
Cấp

phát bộ nhớ động:

 malloc()
calloc()
realloc()

Giải

phóng bộ nhớ động:

 free()

hàm này được khai báo trong thư viện
stdlib.h

Các

Cấp phát bộ nhớ động
void *malloc(size_t size);
 Hàm yêu cầu cấp phát block gồm size
bytes
 Nếu cấp phát thành công, trả về con trỏ
void đến vùng nhớ mới, ngược lại hàm
trả về NULL
 Nếu size = 0 , hàm malloc sẽ cấp phát
vùng nhớ với kích thước 0 trên heap

Cấp phát bộ nhớ động

Cấp phát bộ nhớ động
void *calloc( size_t num, size_t size );
 Hàm calloc cấp phát không gian lưu trữ
một mảng num phần tử
 Mỗi phần tử được khởi tạo với giá trị 0

Cấp phát bộ nhớ động

Cấp phát bộ nhớ động
void *realloc( void *memblock, size_t
new_size );
 Memblock là con trỏ đến block đã được
cấp phát trước đó
 Nếu new_size tăng hơn so với size của
block trước đó, nội dung của block cũ sẽ
được copy sang block hoàn toàn mới. Vùng
nhớ cũ bị giải phóng
 Nếu memblock = NULL , realloc sẽ giống
với malloc

Cấp phát bộ nhớ động

Giải phóng bộ nhớ động
void free( void *memblock );
 memblock là con trỏ trỏ đến vùng nhớ đã
được cấp phát trước đó
 Hàm free giải phóng vùng nhớ được cấp
phát bởi các hàm malloc, calloc, realloc
 Nếu memblock = NULL, hàm sẽ bỏ qua và
return ngay lập t...
Chương 5:
Cấp phát bộ nhớ động
lập trình c - Cấp phát bộ nhớ động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Cấp phát bộ nhớ động - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
lập trình c - Cấp phát bộ nhớ động 9 10 910