Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 1

Được đăng lên bởi chubephucthai
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
• CUNG CẤP KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU.
• LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
• LẬP TRÌNH MỘT SỐ BÀI ĐƠN GIẢN

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• GS. Phạm Văn Ất, Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C - Căn Bản &
Nâng Cao, NXB Hồng Đức, 2009

• Trần Đan Thư – Giáo trình lập trình C tập 1-2, NXB Đại Học Quốc Gia
TP.HCM

• Giáo trình Lập trình C căn bản của Apptech.

3

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH.
II. DEMO PROJECT MẪU (MÔI TRƯỜNG VISUAL STUDIO 2013)
III. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN.
V. CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH
VI. CÁC HÀM NHẬP XUẤT CHUẨN

4

I.

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1. Thuật toán
2. Chương trình
3. Ngôn ngữ lập trình

5

1. Thuật toán (Algorithm)
• Định nghĩa: Là một dãy các thao tác xác định trên một đối tượng, sao cho
sau khi thực hiện một số hữu hạn các bước thì đạt được mục tiêu. Theo
R.A. Kowalski thì bản chất của thuật toán:
Thuật toán = Logic + Điều khiển.

6

Logic và điều khiển
• Logic: Để làm gì, giải quyết vấn đề gì? Những yếu tố trong bài toán có
quan hệ với nhau như thế nào …vv. Gồm cả kiến thức chuyên môn.
Ví dụ: tính diện tích hình cầu

• Điều khiển: Giải thuật phải làm như thế nào? Cách thức tiến hành áp
dụng phần logic.

7

2. Chương trình (Program)
• Định nghĩa: Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm trong một hệ
thống qui ước về ý nghĩa và thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính
làm việc. Theo Niklaus Wirth thì:
Chương trình = Thuật toán + Cấu trúc dữ liệu

• Các thuật toán và chương trình có 3 cấu trúc điều khiển cơ bản: Tuần tự
(Sequential), Chọn lọc (Selection), Lặp lại (repetition)

8

3. Ngôn ngữ lập trình (Programming language)
• Định nghĩa: là hệ thống các ký hiệu tuân theo các qui ước về ngữ pháp và
ngữ nghĩa, dùng để xây dựng thành các chương trình cho máy tính.

• Ngôn ngữ nào cũng có 3 thành phần: Tập ký tự, từ khóa và tên.

9

II. DEMO PROJECT MẪU
• Xuất ra màn hình câu “This is my first project”
• Môi trường lập trình: Visual Studio 2013.

10

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
# include “stdio.h”
# include “conio.h”
/* Chương trình in 1 câu */
Void main ()
{
printf (“This is my first project”);
_getch (); // Đợi nhấn 1 phím
}

Phần khai báo

/* */ là đoạn chú thích hoặc //, không biên dịch.
Phần chương trình chính

11

1. Tập ký tự
•
•
•
•
•
•

26 chữ cái hoa: A B C …Z
26 chữ cái thường: a b c … z
10 chữ số: 1 2 3 …9
Ký hiệu toá...
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 1 - Người đăng: chubephucthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 1 9 10 255