Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C cho vi điều khiển

Được đăng lên bởi huynhphan36-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2420 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đến từ
sysy's heart
Bài viết
625
Cảm ơn
473
Được cảm ơn: 521 lần
Tìm hiểu lập trình 8051 bằng ngôn ngữ C và viết
chương trình điều khiển dãy LED
LỜI MỞ ĐẦU
Trong lập trình vi xử lý ngôn ngữ thường dùng
là ngôn ngữ lập trình ASM và ngôn ngữ C .
Ngôn ngữ lập trình ASM hay lập trình hợp ngữ
là ngôn ngữ lập trình trực tiếp cho vi điều khiển
( lập trình trực tiếp ) còn ngôn ngữ C hay còn
gọi là lập trình hướng đối tượng nó gần với ngôn
ngữ con người hơn . Điều này có nghĩa là với

ASM người lập trình ra lệnh trực tiếp thông qua
ngôn ngữ câu lệnh có tính ràng buộc còn ngôn
ngữ C sử dụng các cấu trúc điều kiện và vòng
lặp theo ý muốn .Nói về ngôn ngữ C thì ưu điểm
của ngôn ngữ C là nó dễ hiểu nhưng cấu trúc lại
dài và phức tạp so với ngôn ngữ ASM . Phần
tiểu luận của em gồm 2 vấn đề và chia làm 2
phần chính
Tìm hiểu lập trình C cho 8051
Chương trình minh họa trên dãy led đơn
Phần I : Tìm hiểu lập trình C cho 8051.
1. Giới thiệu :
C là một ngôn ngữ khá mạnh và có rất nhiều
người dung. Nhưng với vi xử lý ta chỉ cần biết
một vài vấn đề cơ bản sau :
+ Các kiểu toán tử của C .
+ Các kiểu dữ liệu (int , float , double , char ,
unsigned char , …)
+ Các hàm trong C
+Cấu trúc cơ bản của một chương trình.
+ Cấu trúc điều khiển hay các tập lệnh.
2. Kiến thức cơ bản về C :
a. Các kiểu toán tử của C
Toán tử gán (=)

Các toán tử số học ( + , - ,* , / , % )
+ cộng
- trừ
* nhân
/ chia
% lấy phần dư (trong phép chia)
Các toán tử gán phức hợp : (+=, -=, *=, /=, %=,
>>=, <<=, &=, ^=, |=)
a -= 5; tương đương với a = a - 5;
a /= b; tương đương với a = a / b;
a*=2 ; tương đương với a = a*2
………..
Tăng và giảm ( ++ , -- )
a++; <=> a+=1; <=> a=a+1;
a--; <=> a+=1 <=> a=a-1
Tiền tố hay hậu tố ( ++a ; a++ )
B=3;
B=3;A=++B;
// A là 4, B là 4
Hay :B=3;
A=B++;
// A là 3, B là 4
Các toán tử quan hệ ( = = , != ,< , > , <= , >= )
= = Bằng
!= Khác

> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
> = Lớn hơn hoặc bằng
< = Nhỏ hơn hoặc bằng
Các toán tử logic (!, &&, || )
! NOT
&& AND
|| OR
Các toán tử thao tác bit (&, |, ^, ~, <<, >> )
& AND Logical AND
| OR Logical OR
^ XOR Logical exclusive OR
~ NOT Đảo ngược bit
<< SHL Dịch bit sang trái
>> SHR Dịch bit sang phải
*Thứ tự ưu tiên
1 () [ ] -> .
2
++ -- tăng/giảm
~ Đảo ngược bit
! NOT
& * Toán tử con trỏ
+ - Dương hoặc âm
3 * / % Toán tử số học
4 + - Toán tử số học

5 << >> Dịch bit
6 < <= > >= Toán tử quan hệ
7 == != Toán tử quan hệ
8 & ^ | Toán tử thao tác bit
9 && || Toán tử logic
10 ?: Toán tử điều kiện
11 = += -= *= /= %=
>>= <<= &= ^= |= Toán tử gán
12 , Dấu phẩy
b. ...
Đến từ
sysy's heart
Bài viết
625
Cảm ơn
473
Được cảm ơn: 521 lần
Tìm hiểu lập trình 8051 bằng ngôn ngữ C và viết
chương trình điều khiển dãy LED
LỜI MỞ ĐẦU
Trong lập trình vi xử lý ngôn ngữ thường dùng
là ngôn ngữ lập trình ASM và ngôn ngữ C .
Ngôn ngữ lập trình ASM hay lập trình hợp ngữ
là ngôn ngữ lập trình trực tiếp cho vi điều khiển
( lập trình trực tiếp ) còn ngôn ngữ C hay còn
gọi là lập trình hướng đối tượng nó gần với ngôn
ngữ con người hơn . Điều này có nghĩa là với
Lập trình C cho vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C cho vi điều khiển - Người đăng: huynhphan36-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Lập trình C cho vi điều khiển 9 10 588