Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C cơ bản cho chip 8051

Được đăng lên bởi bvphuc28
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRANG CHỦ (/)

SẢN PHẨM (/SAN­PHAM)

VI ĐIỀU KHIỂN (/VI­DIEU­KHIEN)

MÁY TÍNH ­ WINDOWS (/MAY­TINH­WINDOWS)

LIÊN HỆ ­ GÓP Ý (/LIEN­HE)

BLOG (/BLOG)

Blog ()

Bài được xem nhiều
Lập Trình C Cơ Bản Cho 8051

Lập Trình C cho 8051 (­muc/lap­trinh­c­cho­8051)

 Lập Trình C Cơ Bản Cho 8051

Lập Trình C Cơ Bản Cho 8051

(­

Đăng vào 12:18am, ngày 22/05/2013

trinh­c­co­ban­cho­8051)

Trong lập trình vi xử lý ngôn ngữ thường dùng là ngôn ngữ lập trình ASM và ngôn ngữ C . Ngôn ngữ lập trình ASM hay
lập trình hợp ngữ là ngôn ngữ lập trình trực tiếp cho vi điều khiển ( lập trình trực tiếp ) còn ngôn ngữ C hay còn gọi là
lập trình hướng đối tượng nó gần với ngôn ngữ con người hơn . Điều này có nghĩa là với ASM người lập trình ra lệnh
trực tiếp thông qua ngôn ngữ câu lệnh có tính ràng buộc còn ngôn ngữ C sử dụng các cấu trúc điều kiện và vòng lặp
theo ý muốn .Nói về ngôn ngữ C thì ưu điểm của ngôn ngữ C là nó dễ hiểu nhưng cấu trúc lại dài và phức tạp so với
ngôn ngữ ASM .

Đăng vào 12:18am, 22/05/2013

Làm việc với LCD 16x2(8051)
(­
viec­voi­lcd­16x2­8051)
Đăng vào 11:29am, 04/06/2013

Tìm hiểu lập trình C cho 8051.
1. Giới thiệu :
(­
C là một ngôn ngữ khá mạnh và có rất nhiều người dung. Nhưng với vi xử lý ta chỉ cần biết một vài vấn đề cơ bản sau :
dan­lam­led­trai­tim)
+ Các kiểu toán tử của C .
Đăng vào 11:00am, 17/07/2013
+ Các kiểu dữ liệu (int , float , double , char , unsigned char , …)
Hướng Dẫn làm led cube 555
+ Các hàm trong C
(­ +Cấu trúc cơ bản của một chương trình.
+ Cấu trúc điều khiển hay các tập lệnh.
dan­lam­led­cube­555)
2. Kiến thức cơ bản về C :
Đăng vào 10:54am, 17/07/2013
a. Các kiểu toán tử của C
Học Lập Trình AVR cơ bản qua video
Toán tử gán (=)
(­
Các toán tử số học ( + , – ,* , / , % )
lap­trinh­avr­co­ban­qua­video)
+ cộng
Đăng vào 12:19am, 22/05/2013
­ trừ
Hướng dẫn sử dụng Keil C cơ bản
* nhân
(­ / chia
% lấy phần dư (trong phép chia)
dan­su­dung­keil­c­co­ban)
Các toán tử gán phức hợp : (+=, ­=, *=, /=, %=, >>=, < a ­= 5; tương đương với a = a – 5;
Đăng vào 11:10pm, 24/05/2013
a /= b; tương đương với a = a / b;
Ngôn ngữ lập trình C
a*=2 ; tương đương với a = a*2
(
TRANGCHỦ(/) SẢNPHẨM(/SANPHAM) LIÊNHỆGÓPÝ(/LIENHE)
BLOG(/BLOG)
VIĐIỀUKHIỂN(/VIDIEUKHIEN) YTÍNHWINDOWS(/MAYTINHWINDOWS)
Bàiđượcxemnhiều
LậpTrìnhCCơBảnCho8051
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/lap
trinhccobancho8051)
Đăngvào12:18am,22/05/2013
LàmviệcvớiLCD16x2(8051)
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/lam
viecvoilcd16x28051)
Đăngvào11:29am,04/06/2013
Hướngdẫnlàmledtráitim
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/huong
danlamledtraitim)
Đăngvào11:00am,17/07/2013
HướngDẫnlàmledcube555
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/huong
danlamledcube555)
Đăngvào10:54am,17/07/2013
HọcLậpTrìnhAVRcơbảnquavideo
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/hoc
laptrinhavrcobanquavideo)
Đăngvào12:19am,22/05/2013
HướngdẫnsửdụngKeilCcơbản
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/huong
dansudungkeilccoban)
Đăngvào11:10pm,24/05/2013
NgônngữlậptrìnhC
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/ngon
ngulaptrinhc)
Đăngvào9:25am,16/05/2013
TìmKiếmSP
Giỏhàngcủabạntrống.
=============================
passnếucótrongquátrìnhDOWNLOADvà
GIẢINÉN:nhoclove1711
LậptrìnhC
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/tag/L%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20C)
GS.PhạmVănẤt
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/tag/GS.Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%E1%BA%A4t)
hướngdẫn
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/tag/h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn)
hướngdãnlàmmạchin
(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/tag/h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%C3%A3n%20l%C3%A0m%20m%E1%BA%A1ch%20in)
Đăngvào12:18am,ngày22/05/2013
TronglậptrìnhvixửlýngônngữthườngdùnglàngônngữlậptrìnhASMvàngônngữC.NgônngữlậptrìnhASMhay
lậptrìnhhợpngữlàngônngữlậptrìnhtrựctiếpchoviđiềukhiển(lậptrìnhtrựctiếp)cònngônngữChaycòngọilà
lậptrìnhhướngđốitượngnógầnvớingônngữconngườihơn.ĐiềunàycónghĩalàvớiASMngườilậptrìnhralệnh
trựctiếpthôngquangônngữcâulệnhcótínhràngbuộccònngônngữCsửdụngcáccấutrúcđiềukiệnvàvònglặp
theoýmuốn.NóivềngônngữCthìưuđiểmcủangônngữClànódễhiểunhưngcấutrúclạidàivàphứctạpsovới
ngônngữASM.
TìmhiểulậptrìnhCcho8051.
1.Giớithiệu:
Clàmộtngônngữkhámạnhvàcórấtnhiềungườidung.Nhưngvớivixửlýtachỉcầnbiếtmộtvàivấnđềcơbảnsau:
+CáckiểutoántửcủaC.
+Cáckiểudữliệu(int,float,double,char,unsignedchar,…)
+CáchàmtrongC
+Cấutrúccơbảncủamộtchươngtrình.
+Cấutrúcđiềukhiểnhaycáctậplệnh.
2.KiếnthứccơbảnvềC:
a.CáckiểutoántửcủaC
Toántửgán(=)
Cáctoántửsốhọc(+,–,*,/,%)
+cộng
trừ
*nhân
/chia
%lấyphầndư(trongphépchia)
Cáctoántửgánphứchợp:(+=,=,*=,/=,%=,>>=,<a=5;tươngđươngvớia=a–5;
a/=b;tươngđươngvớia=a/b;
a*=2;tươngđươngvớia=a*2
………..
Tăngvàgiảm(++,—)
a++;a+=1;a=a+1;
a–;a+=1a=a1
Tiềntốhayhậutố(++a;a++)
B=3;
B=3;A=++B;
//Alà4,Blà4
Hay:B=3;
A=B++;
//Alà3,Blà4
Cáctoántửquanhệ(==,!=,<,>,=)
==Bằng
!=Khác
>Lớnhơn
<Nhỏhơn>=Lớnhơnhoặcbằng
<=Nhỏhơnhoặcbằng
Cáctoántửlogic(!,&&,||)
!NOT
&&AND
||OR
Cáctoántửthaotácbit(&,|,^,~,<>)
&ANDLogicalAND
|ORLogicalOR
^XORLogicalexclusiveOR
Blog(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog?postId=519bac759de37687730002e3)
LậpTrìnhCcho8051(http://nhoclove1711.sieuweb.vn/blog/danhmuc/laptrinhccho8051) LậpTrìnhCCơBảnCho8051
LậpTrìnhCCơBảnCho8051
Lập trình C cơ bản cho chip 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C cơ bản cho chip 8051 - Người đăng: bvphuc28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lập trình C cơ bản cho chip 8051 9 10 777